Nyhet · 2019-04-11

Den smarta fabriken under utveckling

Tillit till tekniken, mer samverkan, öppna data och gemensamma standarder för ökad konkurrenskraft genom nya tjänster och smartare tillverkning. Det är några av slutsatserna i en rapport där man tittat närmare på hur europeisk samordning av standardisering kan öka möjligheterna för europeisk industri i digital omvandling.

Andres Dingvall Rauchwerger på SIS och Jochen Freidrich på IBM Tyskland har varit med och tagit fram rapporten. Här berättar de mer.

Vilka utmaningar och möjligheter står europeisk industri inför idag?

– Europeisk industri är mitt uppe i omställningen till ny digitaliserad teknik. Det är en omvälvande fas, men utvecklingen måste hanteras på ett sätt som inte stör verksamheterna utan tvärtom hjälper till att ta vara på framtida möjligheter. I utvecklingen mot smart industri behöver företag göra prioriteringar och hitta sitt utgångsläge, säger Jochen Freidrich, Technical Relations Executive IBM.

–  Det handlar om tillit till ny teknik, fokus på effektivitet och pålitlighet samt nya typer av samverkan. Innovationstakten är hög och ännu mer så inom de områden där man tillämpar så kallad open source, öppen källkod. Fördelen med detta sätt att arbeta är att all utveckling testas och godkänds av användargrupper. Både standarder och open source spelar en nyckelroll i digitaliseringen, säger Jochen Freidrich.

Tillsammans med EU-kommissionens initiativ Digitalisering av den europeiska industrin (DEI), tillsattes förra året en arbetsgrupp för att analysera och förslå insatser för europeisk samordning. Varför behövs det en samordning av standardiseringen inom smart industri?

– Vi behöver bra standarder för att få system som är kompatibla med varandra, samt samverkan mellan olika grupper som till exempel mellan tillverkare och systemleverantörer, som arbetar med standarder på olika håll. Det är viktigt också att standardiseringsorganen i de olika länderna behandlar frågan lika och att standarderna finns tillgängliga och kan tillämpas, säger Jochen Freidrich.

– Vi behöver fler pilottester som kan bidra till standardiseringsarbetet. Open source-teknik kan hjälpa till att utarbeta standarder och se till att tekniken blir kompatibel. EU:s Flerpartsforum för IKT-standardisering(MSP) omfattar de flesta stora standardiseringsorganen och kan spela en viktig roll för att underlätta dialogen , säger Jochen Freidrich.

Vilka är de viktiga insikterna och slutsatserna?

– Allt fler verksamheter inom industrin håller på att standardiseras – och dem har vi gett en översiktsbild av. Vi fastställer även viktiga insatser och kommande åtgärder, bland annat kartläggs pågående arbeten och det finns med en gapanalys mot behovet av standarder. Nu är det viktigt att hålla farten uppe och fortsätta det europeiska utbytet. Det sker bland annat med att vi undersöker möjligheten att inrätta ett synkroniseringsforum, dvs en plattform för synkronisering av standardiseringsaktiviteter inom olika organ, säger Jochen Freidrich.

Standardisering pågår alltså i hög grad på olika håll, och kanske är samordningen av dessa arbeten det som krävs för att nå effekt. Hittills har i alla fall effekterna av den digitaliserade industrin inte kunnat ses i produktivitetsökning etc, så även om utvecklingen kommit långt så är det en bit kvar till de årliga 110 miljarder Euro som EU-kommissionen beräknat att digitaliseringen av industrin ska ge i tillväxt, säger Andres Dingvall Rauchwerger, affärsområdeschef på SIS, Swedish Standards Institute.


Digitising European Industry

Europeiska kommissionen lanserade 2016 initiativet Digitising European Industry som syftar till att stärka EU:s konkurrenskraft inom digital teknik och se till att varje verksamhet i Europa kan dra fördel av digital innovation.

Inom ramen för initiativet utlystes satsningar på 50 miljarder euro. Ett arbete kring hur standardisering kan bidra har resulterat i en publicerad rapport. Rapporten styrker behovet av gemensamma lösningar och visar både utmaningar och möjligheter för en europeisk industri i digital omvandling.

Läs rapporten "Final Report of the Joint MSP/DEI WG"

EU:s flerpartsforum för IKT-standardisering/Multi stakeholder platform (MSP)