Nyhet · 2020-08-26

Äldrevård – aktuell standard för omsorg ger handfast stöd

En standard för vård och omsorg av äldre har funnits i några år i Sverige. En europeisk standard, inspirerad av den svenska, är tänkt att bli klar nästa år. Trygghet för äldre, inklusive minskad risk för smittspridning, är en högaktuell fråga.

Text: Susanne Rydell

Äldrestandarden skapades för att öka äldres livskvalitet och känsla av trygghet. Standarden handlar både om vård och omsorg för äldre som bor hemma och för personer som bor i ett särskilt boende.

Standarden ger handfast stöd, enligt Alexandra Antoni, projektledare SIS.

– Det är en koncentrerad och kortfattad summering av riktlinjer och samlad kunskap. Det är formulerat av experter och ett stöd för att se till att man har allt på plats för att ge vård och omsorg med god kvalitet, säger Alexandra Antoni.

Standarden minst lika aktuell idag

Enligt Alexandra Antoni är standarden minst lika aktuell efter att coronapandemin drabbat världen hårt under 2020.

– När standarden skrevs var en av de saker man fokuserade på kontinuitet i personalgruppen för att skapa trygghet. Det är en fråga som också har stor betydelse för att begränsa eventuell smittspridning. Andra erfarenheter från coronapandemin kan också vägas in i arbetet med den europeiska standarden, säger Alexandra Antoni.

Grunden i standarden är att skapa livskvalitet för äldre och det gäller naturligtvis även under en pandemi, konstaterar hon. Utvecklingsarbete är en viktig del.

– Standarden har ett personcentrerat och salutogent förhållningssätt och betonar ett systematiskt förbättringsarbete, säger Alexandra Antoni.

Ett av de boenden som använder standarden är en somatisk avdelning på äldreboendet Ymer i Sigtuna. Monica Sjögren, enhetschef för avdelningen, ser standarden som ett stöd i det dagliga arbetet.

– Standarden skapar enhetlighet. Alla är vana att följa fastlagda rutiner och att arbeta med checklistor. Det har varit särskilt viktigt nu när rutiner har behövt ändras snabbt, till exempel på grund av nya rekommendationer från myndigheter, säger Monica Sjögren.

Enhetligt arbetssätt över avdelningsgränser

En stor vinst, inte bara under coronapandemins exceptionella omständigheter, är att det blir ett enhetligt arbetssätt även över avdelningsgränserna, anser hon.

– Vi har ett samarbete över hela huset där avdelningarna arbetar enhetligt och ett nära samarbete med de olika professionerna även inom sjukvården, säger hon.

Avdelningen har låg personalomsättning och Monica Sjögren lyfter fram delaktighet och engagerade medarbetare som en grund för att skapa trygg äldrevård.

– Jag tycker att det är en fördel att vi regelbundet har en extern revision av vårt arbete med standarden. Det är ett konkret sätt för alla att bli delaktiga och visa hur vi jobbar enhetligt, säger hon.

Monica Sjögren har arbetat på äldreboendet i två år, och var dessförinnan chef inom hemtjänsten.

– Det är stor skillnad mellan förutsättningarna i hemtjänsten och i äldreboenden, men standarden ger praktiskt stöd och jag tycker att den kan fungera i olika sammanhang, säger hon.

Fotnot: Boendet har inte haft något fall av konstaterad smitta av covid-19 under våren eller sommaren.  

Läs också: Teknisk kommitté för "Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst".


Alexandra Antoni
projektledare, SIS

Monica Sjögren
enhetschef, äldreboendet Ymer i Sigtuna

FAKTA

Ett arbete pågår med en gemensam europeisk standard för vård och omsorg.

Arbetet har initierats med utgångspunkt från en svensk standard: SS 872500:2015, Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende.

Standarden kan användas som stöd i arbetet med kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av äldreomsorgstjänster, och även som underlag vid upphandling, utbildning eller tillsyn.

Vill du bli uppdaterad om nyheter?

En surfplatta på ett träbord visar SIS nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så får du löpande information om vad som händer inom ditt intresseområde!

SIS nyhetsbrev skickas ut sex gånger per år.