EMIL-standarden för utbildningsanordnare

EMIL-standarden beskriver ett utbildningserbjudande som kan ges på olika sätt och vid olika tillfällen av en utbildningsanordnare. Standarden är generell och passar för alla utbildningserbjudanden inom alla skol-/utbildningsformer och nivåer, från grundskola till universitet och högskola.

Skolans_digitalisering_TK-sida.jpg

Standarden syftar till att strukturera information där informationen i sig vänder sig till den som vill börja studera och ska underlätta vid val av utbildning och utbildningsanordnare. Den används också av till exempel studie- och yrkesvägledare i arbetet med sökande.

Målgrupp

 • De som vill sprida information om sitt utbildningsutbud. Det kan vara enskilda utbildningsanordnare, myndigheter eller organisationer.
 • De som vill hämta information för att bygga en tjänst, till exempel en webbaserad söktjänst för att söka efter utbildningar vilket kan vara myndigheter, organisationer eller privata aktörer.

EMIL-samarbetet

Standarden SS10700:2013 (EMIL-standarden) används som grund för EMIL samarbetet och innebär en för flera intressenter gemensam överenskommelse för kodning av utbildningserbjudanden. Standarden specificerar en grundläggande struktur och utifrån den måste överenskommelser om värdeförråd och tillägg göras som kan vara av gemensamt intresse eller angå en specifik intressent. I praktiken innebär detta att dokument och XML-scheman måste förvaltas och publiceras på ett kontrollerat sätt.

Standarden

Filpaket

EMIL-standardens regler, villkor och tillåtna värden finns uttryckta i så kallade XSD-filer. Detta för att Susa-navet ska kunna validera all information vid hämtning.

Över tid förändras begrepp för ämnesvokabulärer, examina och nyckelord utan att EMIL-standarden hinner revideras. XSD-filerna är dock uppdaterade.

Använd filpaketets filer för att validera på egen hand eller för att se den fullständiga förteckningen av villkor och tillåtna värden.

 • Aktuellt Filpaket EMIL2 – senast uppdaterad 2023-06-29 . Se dokumenterade förändringar i dokumentet EMIL2changes.txt 
 • Här hittar du en beskrivning av filpaketet.
 • Här hittar du rutin för införande av nya versioner.

Äldre versioner av filpaketet har arkiverats.

Värdeförråd

Här finns ytterligare information för uppgiftslämnare till Folkhögskolornas serviceorganisation FSO, Myndigheten för yrkeshögskolan och Universitets- och högskolerådet.

Här hittar du ämnesvokabulärer, examina och nyckelord.

Folkhögskolornas serviceorganisation FSO :

Myndigheten för yrkeshögskolan:

Universitets- och högskolerådet:

SUSA-navet 

EMIL-samarbetet är unikt eftersom utbildningsanordnare av offentligt finansierade utbildningar samlar utbildningstillfällen i en gemensam databas, SUSA-navet. Informationen struktureras genom EMIL-standarden och finns tillgänglig som öppen data. Skolverket har uppdraget att samla in data, teknisk drift av databasen och tillhandla hålla data via öppet api.

På Skolverkets hemsida hittar du information om Susa-navet.

EMIL 3 - Vad är på gång?

Just nu arbetar kommittén med att sammanställa kommentarer och färdigställa dokumentet för en sista omröstning inom kommittén. 

Här nedan är en bild som visar en standardiseringsprocess olika stadier:

imagep26af.png

Just nu är dokumentet i steg 7 "Redigering efter remiss".

Markdown i filer från universitet och högskolor

Inom Ladokkonsortiet pågår ett projekt som bland annat har som målsättning att den information som går vidare till SUSA-navet ska matas in direkt i Ladok. I dag har lärosätena olika lösningar för detta i sina lokala utbildningsdatabaser. Det finns ingen gemensam tidplan för när varje enskilt lärosäte kommer att gå över till att använda Ladok men ett mindre antal har redan börjat använda Ladok inför läsåret 23/24.

I den nya versionen av EMIL kommer det att vara möjligt att ange om ett textattribut, LangString, innehåller formatering i form av Markdown. För att lärosätena ska ha möjlighet att mata in informationen i tid är möjligheten att formatera text med Markdown redan implementerad i Ladok. Detta kan leda till att vissa utbildningar skickar information med Markdownformatering redan innan standarden är ändrad. Mottagare av information kan hantera detta genom att använda en tjänst för att översätta alla textfält från Markdown till HTML. Översättningen kan göras på alla attribut av typen LangString men det är huvudsakligen aktuellt för attributen description och eligibility i EducationInfo.

/Ladokkonsortiet

Ansvar för förvaltning och utveckling av standarden

EMIL hålls ihop av Svenska institutet för standarder, SIS men flera organisationer deltar i arbetet med att förvalta och utveckla EMIL- standarden och tillhörande material inom EMIL-samarbetet.

Vi är EMIL idag:

 • Arbetsförmedlingen
 • Educations media group
 • IST AB
 • Ladokkonsortiet
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Skolverket
 • Sveriges folkhögskolor
 • Universitets- och högskolerådet

SIS tekniska kommitté 450 Informationshantering inom utbildningssektorn ansvarar för standarden. Läs mer på kommitténs hemsida >>


Kontakt

För mer information och kontaktuppgifter se ansvarig teknisk kommittée.

SIS/TK 450, Informationshantering inom utbildningssektorn

Utbildningsanordnare - så når ni ut med era utbildningar

Vill ni att ert utbud av utbildningar ska nå ut till alla potentiella studerande?

Det gör ni genom att vara med i EMIL-samarbetet

Läs mer här

Information om EMIL_SIS.pdf

Nyheter inom EMIL

Rutin vid införande av nya EMIL-versioner

Klicka här för att se hur man gör vid versionsutbyte.

 

EMIL ses över 

Det pågår ett arbete med en översyn av både EMIL-standarden och övrig information inom EMIL-samarbetet. Just nu arbetar kommittén med att sammanställa dokumentet ch ta ställning till de kommentarer som inkommit från när den var ute på remiss (stadie 40.92). Nästa steg är att skicka ut ett slutgiltigt förslag till kommittén för omröstning. Här finner du ett dokument som beskrivr processen vid versionsutbyte av EMIL-standarden.

Uppdaterad version av Folkhögskolornas kurskoder

Från och med 22 april finns en uppdaterad version av Folkhögskolornas kurskoder tillgäglig på EMIL hemsidan. Se under rubriken "Värdeföråd".