Standard Swedish standard · SS-EN 14790:2005

Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 14790:2017 , SS-EN 14790:2017

Scope
Denna Europastandard beskriver kondensations/adsorptionstekniken, inklusive provtagningssystemet, för att bestämma vattenånghalten i rökgaser som släpps ut i atmosfären från kanaler och skorstenar. Denna teknik används normalt i hela Europa för övervakning av vattenånghalten. För att kunna användas som SRM ska användaren visa att metodens prestanda är bättre än de prestandakrav som fastställs i denna Europastandard och att den totala osäkerheten hos metoden är mindre än ± 20,0 % av mätvärdet. Denna Europastandard utgör standardreferensmetod (SRM) och används för periodisk övervakning och för kalibre-ring eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftnings- eller andra skäl är fast installerade i en skorsten. En alternativ metod till denna SRM kan användas förutsatt att användaren kan visa sådan likvärdighet med den Tekniska Specifikationen CEN/TS 14793 att det tillfredsställer det nationella ackrediteringsorganet eller gällande lag. Bestämning av vattenånga är huvudsakligen nödvändig för — att enligt lagstiftningen uttrycka koncentrationen vid standardtillstånd (på torr gas) — att kunna justera in flödet vid isokinetisk provtagning då en torr gasmätare används. I båda tillämpningarna är den storhet som ska mätas mängden vatten som finns i gasfas (ånga), vilket inte innefattar vattendroppar. Denna Europastandard är tillämplig i området från 4 % till 40 % relativ fuktighet och för vattenånghalter från 29 mg/m3 till 250 mg/m3 våt gas, även om för en given temperatur den övre gränsen för metoden beror på det maximala vattenångtrycket i luften eller i gasen. Denna Europastandard har utvärderats under fältprovningar vid anläggningar för avfallsförbränning, för sam-förbränning och vid stora förbränningsanläggningar. Den har validerats för provtagningstider på 30 min i haltintervallet 7 volymsprocent till 26 volymsprocent. I denna Europastandard uttrycks alla koncentrationer vid standardtillstånd (273 K och 101,3 kPa).

Subjects

Stationary source emissions (13.040.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

International title:

Article no: STD-63937

Edition: 1

Approved: 11/18/2005

No of pages: 52

Also available in: SS-EN 14790:2005

Replaced by: SS-EN 14790:2017 , SS-EN 14790:2017