Standard Swedish standard · SS 155461:2017

Motor fuels - Special gasoline for powered implements

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 17867:2023
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 155461:2017

Motor fuels - Special gasoline for powered implements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Den här standarden beskriver krav på specialbensin avsedd för motordrivna arbetsredskap. För sådant bränsle är kraven på arbets- och yttre miljöegenskaper högre än för bensin avsedd som fordonsbränsle. Följ maskintillverkarens bränslerekommendationer i instruktionsboken. Bensin enligt den här standarden är inte avsedd att användas för fordon på väg. Denna standard ersätter SS 155461 utgåva 3.
Standarden har ändrats för att motsvara de ändringar som gjorts i drivmedelslagen (SFS 2011:319). Motorbränsle omfattas av myndighetsföreskrifter avseende bl.a. märkning. Dessa regler ingår inte i standarden.
Följande ändringar har gjorts i förhållande till utgåva 3:
• Krav på manganhalt har införts i tabell 1 efter krav i drivmedelslagen.
• Drivmedelslagen tillåter, men kräver inte, en kvalitet med högre ångtryck under perioden 16 september till den 30 april, vilket nu framgår av tabell 1.
• Färg och märkämnen får användas.
• Volymhalt tvåtaktsolja har justerats för att inkludera oljor utan lösningsmedel. Rekommendationen är att tillsatt tvåtaktsolja minst möter kvalitetsnivå ISO L-EGB eller JASO FB.
• För bestämning av bensen och aromater har SS-EN ISO 22854 införts som en alternativ metod.
• För bestämning av kolväten har SS-ISO 3837 upphävts och SS-EN 15553 har istället införts.
• För bestämning av svavelhalt har SS-EN ISO 14596, SS 155115 och ASTM D3120 tagits bort. och ersatts av SS-EN ISO 20846, SS-EN ISO 20884 och SS-EN ISO 16591.

Subjects

Liquid fuels (75.160.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 155461:2017

Motor fuels - Special gasoline for powered implements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-8028851

Edition: 4

Approved: 10/4/2017

No of pages: 16

Replaces: SS 155461:2008

Replaced by: SS-EN 17867:2023