Standard Swedish standard · SS-EN 1991-1-5

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1991-1-5/AC:2009 , SS-EN 1991-1-5/AC:2009
Scope
(1) EN 1991-1-5 ger principer och råd för bestämning av temperaturlast på byggnader, broar och andra bärverk inklusive dess bärverksdelar. Standarden innehåller även principer för beklädnad och tillbehör till byggnader. (2) Denna standard beskriver temperaturändringarna i bärverksdelar. Karakteristiska värden på temperaturlaster anges och är avsedda att användas vid dimensionering av bärverk som är exponerade för dagliga eller årstidsbetingade klimatiska förändringar. Måttligt exponerade bärverk behöver inte dimensioneras för temperaturlast. (3) Bärverk, för vilka temperaturlasten väsentligen är driftsbetingad, (t. ex. kyltorn, silor, tankar, varma och kalla lager, varma och kalla ledningar etc.) behandlas i kapitel 7. Skorstenar behandlas i EN 13084-1.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 0 and 1, Basis of design and densities (91.070.01) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-34888

Edition: 1

Approved: 11/28/2003

No of pages: 43

Also available in: SS-EN 1991-1-5

Replaces: SS-ENV 1991-2-5