Standard Swedish standard · SS-EN ISO 4063:2010

Welding and allied processes - Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2009, Corrected version 2010-03-01)

Status: Valid

Scope
Denna internationella standard innehåller en förteckning över svetsning och tillhörande förfa-randen, där varje metod repre-senteras av en sifferbeteckning.

Den här internationella standar-den anger huvudgrupper för me-toder (en siffra), grupper (två siff-ror) och undergrupper (tre siffror). Sifferbeteckningen för varje me-tod har högst tre siffror. Systemet är avsett som hjälp för datorise-ring, ritningar, utkast, svetsdata-blad m.m.

ANM. Som tillägg till termer på eng-elska och franska, två av de tre offici-ella ISO-språken, anger denna inter-nationella standard termerna också på tyska. Dessa publiceras under ansvar av Tysklands medlemsorgan (DIN). Det är dock endast de termer och definitioner som anges på officiella språk som anses vara ISO-termer och -definitioner.

Subjects

Manufacturing engineering (Vocabularies) (01.040.25) General (25.160.01)


Product information

Language: English Swedish German

Written by: AGS 440 Terminologi, SIS/TK 134/AG 01

International title:

Article no: STD-76215

Edition: 3

Approved: 12/27/2010

No of pages: 36

Replaces: SS-EN ISO 4063:2009