Standard Technical reports · SIS-ISO/TR 10017:2005

Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000

Status: Valid

Scope
Denna tekniska rapport ger vägledning ifråga om val av lämpliga statistiska metoder som kan vara användbara för en organisation när ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001 utvecklas, införs, underhålls och förbättras. Detta görs här genom att granska de krav i ISO 9001 som innebär användning av kvantitativa data och därefter välja ut och beskriva de statistiska metoder som kan vara användbara när de tillämpas på sådana data. Den lista över statistiska metoder som finns i denna tekniska rapport är varken komplett eller uttömmande och hindrar inte att någon annan metod (statistisk eller annan) används, som bedöms vara av värde för organisationen. Vidare försöker inte denna tekniska rapport föreskriva vilken eller vilka statistiska metoder som ska användas, och den försöker inte heller ge råd om hur metoden eller metoderna ska införas. Denna tekniska rapport är inte avsedd att användas för kontrakts- eller certifieringsändamål eller i författningssammanhang. Den är inte avsedd att användas som en obligatorisk checklista för att bedöma överensstämmelse med krav i ISO 9001:2000. Motivet för att använda statistiska metoder är att när de tillämpas bör det bli lättare att förbättra verkan hos ett ledningssystem för kvalitet. ANM. 1 Termen ”statistiska tekniker” och ”statistiska metoder” används ofta som synonymer. ANM. 2 Hänvisningar i denna tekniska rapport till ”produkt” är tillämpliga på de allmänna produktkategorierna tjänst, mjukvara, hårdvara och processindustriprodukter, eller till en kombination av dem, enligt definitionen av ”produkt” i ISO 9000:2000.

Subjects

Quality management and quality assurance (03.120.10) Application of statistical methods (03.120.30) Quality management systems (04.080) Quality techniques (06.020)


Product information

Language: English Swedish

Written by: ISO 10000-serien, SIS/TK 304/AG 3.4

International title: Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000

Article no: STD-39600

Edition: 1

Approved: 5/10/2005

No of pages: 59