Standard Swedish standard · SS-EN ISO 22301:2019

Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2019)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 22301:2019

Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2019)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument fastställer krav för att införa, upprätthålla och förbättra ett ledningssystem för att ge skydd mot, minska sannolikheten för förekomst av, göra förberedelser för, utföra åtgärder mot och åstadkomma återhämtning efter avbrott när de uppstår.
Kraven som fastställs i detta dokument är allmänna och är avsedda att vara tillämpliga på alla organisationer eller deras delar, oavsett organisationens typ, storlek och beskaffenhet. Omfattningen av tillämpningen av dessa krav beror på organisationens verksamhetsmiljö och komplexitet.
Detta dokument är tillämpligt på alla typer av organisationer av alla storlekar som:
a) inför, upprätthåller och förbättrar ett ledningssystem för kontinuitetshantering,
b) försöker säkerställa överensstämmelse med en uttalad policy för verksamhetens kontinuitetshantering,
c) behöver kunna fortsätta leverera produkter och tjänster med en acceptabel förutbestämd kapacitet under ett avbrott,
d) försöker förbättra sin resiliens genom en effektiv tillämpning av ledningssystemet för kontinuitetshantering.
Detta dokument kan användas för att bedöma en organisations förmåga att uppfylla sina egna krav på och förpliktelser om kontinuitetshantering.


This document specifies requirements to implement, maintain and improve a management system to
protect against, reduce the likelihood of the occurrence of, prepare for, respond to and recover from
disruptions when they arise.
The requirements specified in this document are generic and intended to be applicable to all
organizations, or parts thereof, regardless of type, size and nature of the organization. The extent of
application of these requirements depends on the organization’s operating environment and complexity.
This document is applicable to all types and sizes of organizations that:
a) implement, maintain and improve a BCMS;
b) seek to ensure conformity with stated business continuity policy;
c) need to be able to continue to deliver products and services at an acceptable predefined capacity
during a disruption;
d) seek to enhance their resilience through the effective application of the BCMS.
This document can be used to assess an organization’s ability to meet its own business continuity needs
and obligations.

Subjects

General (03.100.01) Management systems (03.100.70) Societal security (04.140)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 22301:2019

Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2019)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Ledningssystem

International title:

Article no: STD-80017946

Edition: 2

Approved: 11/11/2019

No of pages: 68

Replaces: SS-EN ISO 22301:2014