Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9241-210:2010

Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO 9241-210:2010)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 9241-210:2019

Scope
Denna del av ISO 9241 tillhandahåller krav och rekommendationer för användarcentrerade designprinciper och aktiviteter under hela livscykeln för datorbaserade interaktiva system. Den är avsedd att användas av dem som styr designprocesser, och där hänsyn tas till de olika sätt som både hård- och mjukvarukomponenter i interaktiva system kan förbättra interaktionen mellan människa och systemet.

Denna del av ISO 9241 ger en översikt av användarcentrerade designaktiviteter. Den ger inte en fullständig bild av de metoder och tekniker som behövs för användarcentrerad design, inte heller fullständiga hälso- eller säkerhetsaspekter. Även om den omfattar planering och styrning av användarcentrerad design, behandlar den inte alla aspekter av projektstyrning.

Informationen i denna del av ISO 9241 är avsedd att användas av dem som ansvarar för planering och styrning av projekt vid design och utveckling av interaktiva system. Därför behandlar denna internationella standard tekniska ”human factors” och ergonomifrågeställningar endast till den nivå som krävs för att ledningspersoner ska förstå dess relevans och betydelse i designprocessen som helhet. Den ger också ett ramverk för yrkesverksamma inom ”human factors” och användbarhetsområdet som arbetar med användarcentrerad design. Detaljerade frågor om ”human factors” / ergonomi, användbarhet och tillgänglighet behandlas mer utförligt i ett flertal andra standarder, bl.a. inom andra delar av ISO 9241 (se bilaga A) och i ISO 6385, vilken innehåller de övergripande principerna för ergonomi.

Kraven och rekommendationerna i denna del av ISO 9241 kan vara till nytta för alla parter som är involverade i användarcentrerad design och utveckling. Bilaga B innehåller en checklista som kan användas för att stödja försäkran om överensstämmelse med denna del av ISO 9241.

Subjects

Human-system interaction Ergonomics IT terminal and other peripheral equipment


Product information

Language: Swedish

Written by: Ergonomi vid människa - systeminteraktion, SIS/TK 380/AG 02

International title: Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO 9241-210:2010)

Article no: STD-87940

Edition: 1

Approved: 11/11/2010

No of pages: 48

Also available in: SS-EN ISO 9241-210:2010

Replaces: SS-EN ISO 13407

Replaced by: SS-EN ISO 9241-210:2019