Standard Swedish standard · SS-EN 14791:2017

Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur oxides - Standard reference method

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard beskriver standardreferensmetoden (SRM) för bestämning av halten av svaveloxiden SO2 i rökgaser som släpps ut till atmosfären från kanaler och skorstenar. Den bygger på ett provtagningssystem och två analysprinciper: jonkromatografi och thorinmetoden.
Denna Europastandard specificerar de prestandaegenskaper som ska bestämmas och de prestandakrav som ska uppfyllas av mätsystem baserade på mätmetoden. Den gäller för periodisk övervakning och för kalibrering eller kontroll av automatiska mätsystem (AMS) som av lagstiftningsskäl eller andra skäl är fast installerade i en skorsten.
Denna Europastandard specificerar kriterier för att påvisa likvärdighet mellan en alternativ metod och SRM genom tillämpning av EN 14793:2017. Denna Europastandard har validerats under fälttester vid anläggningar för avfallsförbränning, för samförbränning och vid stora förbränningsanläggningar. Den har validerats för provtagningsperioder på 30 min i intervallet 0,5 mg/m3 till 2 000 mg/m3 SO2 för jonkromatografivarianten och 5 mg/m3 till 2 000 mg/m3 SO2 för thorinmetoden, i enlighet med emissionsgränsvärden som fastställts i direktiv 2010/75/EU.
ANM. 1 Utsläppsgränsvärdena för SO2, som anges i direktiv 2010/75/EU, är i intervallet 30 mg/m3 till 800 mg/m3.
Utsläppsgränsvärdena i EU-direktiv uttrycks i mg SO2/m3 i torr gas och vid standardtillstånd 273 K och 101,3 kPa.
ANM. 2 Egenskaperna för anläggningar, förutsättningarna vid fälttester och värdena på repeterbarhet och reproducerbarhet i fält ges i bilaga A.

Subjects

Air quality (13.040) Stationary source emissions (13.040.40)


Product information

Language: Swedish

Written by: Utsläpp, SIS/TK 423/AG 05

International title:

Article no: STD-8024626

Edition: 2

Approved: 1/23/2017

No of pages: 76

Replaces: SS-EN 14791:2005 , SS-EN 14791:2005