Standard Technical specification · SIS-TS 51:2015

Quality of care, service nursing and rehabilitation for elderly people with extensive needs in ordinary and residential care facilities - Certification scheme of the services of SS 872500:2015

Status: Valid

Scope
Certifieringsordningen definierar kraven för certifieringsorgan som ska certifiera privata, ideella och kommu-nala äldreboenden, och hemtjänst enligt SS 872500:2015 så att certifieringsorganen utför revisionen på ett likvärdigt och opartiskt sätt och därigenom ger en likvärdighet för alla utförare.

Tjänstekraven i SS 872500:2015, Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende, ingår inte i detta dokument.

Subjects

Product and company certification. conformity assessment (03.120.20) Certification, accreditation and auditing (04.150) General (11.020)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-8014514

Edition: 1

Approved: 6/10/2015

No of pages: 16