Standard Technical reports · SIS-CEN ISO/TR 12296:2013

Ergonomics - Manual handling of people in the healthcare sector (ISO/TR 12296:2012)

Status: Valid

Scope
Denna tekniska rapport ger riktlinjer för att bedöma de problem och risker som är förknippade med person-förflyttning inom hälso- och sjukvård och för att hitta och tillämpa ergonomiska arbetssätt och lösningar på dessa problem och risker.

Dess främsta mål är att
— förbättra vårdgivares arbetsförhållanden genom att minska risken för biomekanisk överbelastning och därigenom begränsa arbetsrelaterad ohälsa och arbetsskador, såväl som åtföljande kostnader och från-varo, och
— ta hänsyn till patienters vårdkvalitet, säkerhet, värdighet och integritet när det gäller deras behov, där-ibland personlig vård och hygien.

Den är avsedd för alla användare (eller vårdgivare och arbetstagare) som arbetar med manuell förflyttning inom hälso- och sjukvård och i synnerhet, chefer och arbetstagare inom hälso- och sjukvård, vårdgivare inom företagshälsovård, tillverkare av hjälpmedel och arbetsutrustning, lärare och handledare samt personer som utformar vårdinrättningar.

Rekommendationerna gäller i första hand personförflyttning (vuxna och barn) i samband med tillhandahål-lande av hälso- och sjukvårdstjänster i lokaler och omgivningar som byggts eller anpassats för ändamålet. En del rekommendationer kan också ha bredare tillämpningsområden (t.ex. hemsjukvård, akutsjukvård, frivil-liga vårdgivare, likförflyttning).

Rekommendationerna om personförflyttning beaktar organisering av arbetet, hur många och vilken typ av patienter som förflyttas, hjälpmedel, utrymmen inom vilka patienter förflyttas, liksom vårdgivares utbildning och obekväma arbetsställningar, men inte hantering av föremål (rörelse, förflyttning, skjuta och dra) eller djur. Analys av samlade uppgifter under ett arbetsskift, som innebär personförflyttning, skjuta/draarbete eller att hantera och transportera föremål, beaktas inte.

Subjects

Anthropomerty and biomechanics (12.050) Ergonomics (13.180)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-8014018

Edition: 1

Approved: 9/12/2013

No of pages: 108

Also available in: SIS-CEN ISO/TR 12296:2013