Standard Swedish standard · SS-EN 872:2005

Water quality - Determination of suspended solids - Method by filtration through glass fibre filters

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard beskriver en metod för bestämning av suspenderade ämnen i råvatten, avloppsvatten och utsläpp genom filtrering genom glasfiberfilter. Bestämningens undre gräns är ca 2 mg/l. Ingen övre gräns har fastställts.

Vattenprover är inte alltid stabila vilket betyder att innehållet av suspenderade ämnen beror på förvaringstid, transportsätt, pH-värde och andra förhållanden. Resultat från instabila prover bör tolkas med försiktighet.

Olja och andra icke vattenlösliga organiska lösningar kan störa bestämningen (se bilaga A).

Prover som innehåller mer än omkring 1000 mg/l suspenderade ämnen kan kräva särskild behandling, se 8.6.

ANM. 1 Resultatet beror i viss mån på vilken typ av filter som använts (se 5.2). Det rekommenderas därför att man anger filtertyp.
ANM. 2 Storleksfördelningen av partiklar i olika prover kan variera inom vida gränser. Det finns därför ingen korrelation mellan resultat erhållna med filter med olika porstorlek och man kan inte ange någon omräkningsfaktor för resultat erhållna med ett visst filter till att gälla för ett annat.

Subjects

Drinking water (13.060.20) Sewage water (13.060.30)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-81451

Edition: 2

Approved: 7/11/2005

No of pages: 20

Also available in: SS-EN 872:2005

Replaces: SS-EN 872