Standard Swedish standard · SS-EN 1484

Water analysis - Guidelines for the determinationof total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)

Status: Valid

Scope
Denna europastandard ger råd och anvisningar för bestämning av organiskt bundet kol i dricksvatten, grundvatten, ytvatten, havsvatten och avloppsvatten. Standarden behandlar definitioner, störningar, reagens och förbehandling av vattenprov med en halt av organiskt kol från 0,3 mg/l till 1 000 mg/l. Det lägre värdet avser endast vissa prov, exempelvis dricksvatten, mätta med instrument som kan mäta dessa låga nivåer. Högre halter kan mätas efter lämplig spädning. Denna europastandard behandlar inte instrumentspecifika aspekter. Utöver organiskt kol kan vattenprovet innehålla koldioxid och kolsyrans joner. Det är nödvändigt att avlägsna detta oorganiska kol före TOC-bestämningen genom avdrivning med en inert gas. Alternativt kan man bestämma både totalt kol (TC) och totalt oorganiskt kol (TIC) varefter det organiska kolet (TOC) beräknas genom att subtrahera TIC från TC. Denna metod är särskilt lämplig för prov i vilka TIC är mindre än TOC. Flyktiga organiska föreningar, såsom bensen, toluen, cyklohexan och kloroform, kan delvis förflyktigas vid avdrivningen med inert gas. Vid närvaro av dessa föreningar bestäms TOC-halten separat eller med differensmetoden (TC - TIC = TOC). Om man använder differensmetoden bör TOC vara större än TIC eller minst av samma storleksordning. Cyanid, cyanat och partiklar av elementärt kol (sot) som finns i provet kommer att bestämmas som organiskt kol. ANMÄRKNING: I närvaro av humus kan låga värden erhållas om man använder UV-strålning.

Subjects

Sewage water


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Miljö och energi

International title: Water analysis - Guidelines for the determinationof total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)

Article no: STD-21578

Edition: 1

Approved: 11/21/1997

No of pages: 21

Replaces: SS 28199