Standard Swedish standard · SS-EN ISO 16017-2

Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography - Part 2: Diffusive sampling (ISO 16017-2:2003)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 16017 innehåller allmänna råd för provtagning och analys av flyktiga organiska ämnen (VOC) i luft. Den är tillämpbar för inomhus- och utomhusluft samt för arbetsplatsluft. Denna del av 16017 är tillämpbar för de flesta VOC, bl a alifatiska och aromatiska kolväten, halogenerade kolväten, estrar, glykoletrar, ketoner och alkoholer. Olika adsorbenter, där varje adsorbent har sina specifika egenskaper rekommenderas för dessa VOC. Mycket polära ämnen kräver i regel derivatisering före analys; ämnen med låg kokpunkt (VVOC) upptas endast partiellt av adsorbenten och kan därför endast bestämmas kvalitativt. Halvflyktiga organiska ämnen (SVOC) kan tas upp av adsorbenten på så sätt att de endast delvis kan frigöras vid den termiska desorptionen. Denna del av ISO 16017 är tillämpbar för bestämning av koncentrationen av luftburen ånga för ett enskilt ämne i intervallet 0,002 mg/m3 till 100 mg/m3 vid en provtagningstid på 8 timmar motsvarande 0,3 µg/m3 till 300 µg/m3 vid en provtagningstid på fyra veckor. Den övre gränsen bestäms av adsorbentens upptagningskapacitet, det linjära koncentrationsområdet hos den gaskromatografiska kolonnen eller av tillgängligt splitförhållande hos det analytiska instrumentet. Den undre gränsen bestäms av brusnivån hos den gaskromatografiska detektorn, bakgrundsnivån i de konditionerade adsorptionsrören och uppkomsten av sönderdelningsprodukter vid den termiska desorptionen. Halten av sönderdelningsprodukter från adsorbenterna Tenax GR, Carbopac/Carbotrap, Spherocarb och rent kol ligger i nivån under nanogram. Motsvarande för Tenax TA är något nanogram samt för polymera adsorbenter av typ Chromosorb och Porapak i nivån 5 ng till 50 ng.

Subjects

General (13.040.01)


Product information

Language: English Swedish

Written by: Inomhusluft, SIS/TK 423/AG 01

International title:

Article no: STD-34569

Edition: 1

Approved: 9/12/2003

No of pages: 79