Intressentmöte

Standardisering av spårbarhetsprocess för vårdverksamheter

Det har under många år diskuterats att det borde finnas ett mer nationellt sätt att beskriva en spårbarhetsprocess och hur en implementering bör gå till. I och med införandet av MDR (Förordning om medicintekniska produkter) och därmed också UDI (Unique Device Identification) har digitalisering av spårbarhet i vårdprocesser blivit högaktuellt. Välkommen på ett intressentmöte där vi diskuterar arbetet med en standardiserad spårbarhetsprocess för vårdverksamheter.

Boka

Standardisering av spårbarhetsprocess för vårdverksamheter

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

november

fre 22 Boka

Kl. 09:00 - 12:00
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan
startgaranti

Kommitté för hälsoinformatik

Bild på hälsoapp

Som en del i arbetet mot vision 2025 har SIS och Sverige tagit ansvar över en internationell arbetsgrupp som tar fram en standard för hur man utvecklar verksamheten och it-miljön samtidigt.

Arbetsgruppen ingår i arbetet för SIS tekniska kommitté för hälsoinformatik (SIS/TK 334)

Kommitté för medicintekniska kvalitetssystem

Standardisering inom vård och omsorg är ett område som har en stark utveckling på SIS och som ständigt utvecklas för att standarderna ska bidra till kvalitetssäkring, effektivitet och ökad patient- och brukarsäkerhet utifrån ett verksamhetsnära perspektiv.

Arbetet med kvalitetssystem för medicintekniska produkter pågår i SIS/TK 355.

För att uppnå en bättre patientsäkerhet, effektivisering, hållbarhet och bra arbetsmiljö vill vi driva ett arbete där vi tillsammans utvecklar en handledning som beskriver uppbyggnaden av en digitaliserad spårbarhetsprocess. De processer som kan vara enklast att hänvisa till och beskriva är sterilhanteringsprocessen och en operationsprocess men det finns många fler som kan använda samma teknik för att åstadkomma spårbarhet.

Den tekniska kommittén SIS/TK 334 Hälso- och sjukvårdsinformatik vill starta en ny arbetsgrupp för att ta fram detta dokument. Tanken är att dokumentet ska beskriva hur man bygger upp en fungerande process för registrering av medicintekniska produkter som används i vården - från beställning, leverans från tillverkaren, via godsmottagning, lager, eventuell sterilisering, handhållande på avdelning, användning i vårdsammanhang av vårdutförare, till utskrivning av patienten. Dokumentet kommer även att kunna användas för kravställning vid upphandling av produkter som ska användas för att åstadkomma spårbarhet.

En standardiserad spårbarhetsprocess skulle, förutom möjligheten till spårbarhet, även minska de administrativa kostnaderna. Exempelvis så tar all hantering av implantat, inklusive dokumentering, inför, under och efter en höft- eller knäledsoperation tar cirka en timme per patient. I Sverige utförs ungefär 38 000 sådana operationer per år. Detta ger 20 heltidsanställda per år som skulle kunna användas mer effektivt.

Med handledningen på plats är målet:

 • Kunna återkalla produkter digitalt och effektivt
 • I realtid veta vilka produkter som sitter i en patient
  • Rätt data om produkten och dess produktion
  • Dokumentation på ett ställe i journalen om vilken/vilka produkt/er patienten har i kroppen (tex om man har fler implanterade produkter typ pacemaker och knäled)
 • ”Automatisk” registrering till kvalitetsregister
 • Manuell hantering ersätts av digitala/automatiska registreringar
 • Möjlighet till digitala uppföljningar av vårdtillfällen, övergripande kvalitetsuppföljning, produktionsstatistik, lagerhållning mm
 • Resurs och kostnadseffektivisering av vården
 • Mindre administration som i sin tur ger mer tid hos patienterna
 • Ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö
 • Effektivisera beställning och logistik.

På intressentmötet kommer vi undersöka om det finns intresse hos deltagarna att vara med i arbetet av handledningsdokumentet och att starta en ny arbetsgrupp inom den tekniska kommittén. I arbetet behövs flera kompetenser så att så många aspekter som möjligt tas till vara. Vi vill gärna att du eller någon din organisation har möjlighet att delta i arbetet så sprid gärna i ditt nätverk.

Välkommen!

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Om du har några frågor går det bra att kontakta:

Lena Morgan
E-post lena.morgan@sis.se
Telefon 08-555 520 83

Ulla Hihldor
E-post ulla.hihldor@sis.se
Telefon 08-555 520 18