Kostnadsfritt seminarium

Behöver vi standardisera mensskyddsprodukter?

Varje månad använder miljontals kvinnor världen över mensskydd i olika former och material. Ändå saknar mensskyddsprodukter, några av världens mest använda konsumentprodukter, standarder för hur innehållet i dessa påverkar kroppen och miljön.

Boka

Behöver vi standardisera mensskyddsprodukter?

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

november

tor 28 Boka

Kl. 09:30 - 12:00
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan
startgaranti

Forskare i Lund vill se standarder för mensskydd

Kunskapen om hur mensskydd påverkar kroppen och miljön är närmast obefintlig och standarder för produktområdet saknas. Louise Klintners forskning kan komma att ändra på det.

 Kvinnor menstruerar under ca 40 år av sitt liv och använder då olika former av menstruationsskydd, som exempelvis tamponger, bindor eller menskopp, ibland även i kombination beroende på det individuella behovet. Beräkningar visar att en kvinna som endast använder tamponger använder ca 12 000 stycken under sin livstid. Mensskyddsprodukterna kan tillverkas av olika typer av material, både biobaserade och ändliga material såsom till exempel bomull, cellulosa, rågummi och silikon. De ändliga materialen genomgår kemiska bearbetningsprocesser för att ta fram slutprodukten.

Det finns få studier om hur användningen av mensskydd påverkar den kvinnliga hälsan. Vi vet inte heller vilka långtidseffekter exempelvis eventuella kemikalierester i produkterna kan ge när de kommer i kontakt med slemhinnan under flera dagar varje månad. De gränsvärden som man använder sig av gällande kemikalieinnehåll och -påverkan utgår från REACH (EU:s förordning innehållande lagstiftning kring kemikalier) som inte tar hänsyn till att flera av produkterna kommer i kontakt med slemhinnan, utan de ses på samma sätt som exempelvis kosmetika som stannar kvar på huden men kan tvättas av.

Idag finns det inga formella internationella standarder och endast ett fåtal länder har en nationell standard för dessa produkter (t.ex. Australien och Nya Zeeland). I Afrika finns det enstaka regionala och nationella standarder inom området men inga övergripande. EDANA har tagit fram riktlinjer. SIS har fått signaler från flera håll om att standarder skulle vara önskvärt, särskilt nu när floran av olika mensskyddsprodukter ökar. Vilka miljömässiga krav och gränsvärden man bör ställa för att förbättra hållbarheten för mensskyddsprodukter har också blivit alltmer relevant.

Agenda

9:00 Kaffe & smörgås

9:30 Välkomna!

9:40 Behöver vi standardisera mensskyddsprodukter?
Bekräftade talare hitintills:
Louise Klintner, forskare Lunds Universitet
Louise Berg, VD Sibship Production 
Gerda Larsson, Co-Founder and Director The Case For Her 
Catrin Lindblad, RISE
Fler på ingång

10:30 Kaffepaus

10.45 SIS och ISO:s roll samt kort hur det går till och förutsättningar för att delta

11.15 Diskussion och frågeställningar
Finns det behov av standarder inom området? Om ja, vilken typ av standarder är prioriterade?
Finns förutsättningarna / tillräckligt intresse bland svenska intressenter?
Preliminära diskussioner med aktörer inom området har visat på ett intresse av globala ISO-standarder.
Kan/ska Sverige ta internationellt ledarskap för standardiseringsarbetet?
Vilka ytterligare aktörer inom Sverige bör kontaktas angående detta?

11:50 Summering & nästa steg

12:00 slut

Välkomna till oss för att:

  • lyssna på några talare som presenterar sin syn på behovet av standarder med konkreta exempel
  • diskutera intresset och möjligheterna att starta upp ett globalt ISO-arbete
  • få information om vad skulle det innebära och kort hur det går till

Välkomna!

 

Fakta: Regelverket för mensskydd 
Det finns ingen svensk lagstiftning eller EU-rättsakt som är särskilt inriktad mot intimhygienprodukter. Till exempel plåster och kondomer är klassade som medicintekniska produkter. Däremot inte mensskydd, eftersom de inte passar in i definitionen för dessa. I en EU-förordning regleras bara två specifika ämnen som inte får användas i intimhygienprodukter. I övrigt gäller allmänna EU-regler om kemiska ämnen i varor. I Sverige gäller produktsäkerhetslagen, som innebär att varor som erbjuds konsumenter inte ska medföra risk för människors hälsa och säkerhet. Enligt EU:s Reach-förordning har konsumenter rätt att få information om en vara innehåller 0,1 viktprocent eller mer av ämnen som anses vara särskilt farliga. Dessa ämnen finns på en lista som uppdateras två gånger per år. Den omfattar till exempel ämnen som kan orsaka cancer, påverka förmågan att få barn eller skada miljön.
Källa: Kemikalieinspektionen

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Om du har några frågor går det bra att kontakta:

Helene Edmark
E-post helene.edmark@sis.se
Telefon 08-55 55 20 54