Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 542

IT-standarder för distribuerade plattformar, applikationer och tjänster (DIPAT)

Stora paradigmskiften inom IT händer med c:a 10 års intervall. Vi har under decennier sett innovationer som stordatorn, PCn och webben förändra både hur användare konsumerar IT samt hur leverantörer producerar IT. Nu talar mycket för att vi står inför nästa paradigmskifte; ”Molnet” eller Cloud Computing som det också kallas.

Kommitténs arbete syftar till att peka på standarder som bör användas för att driva både utvecklingen av molnet framåt samt underlätta användningen av nya tjänster är att minska osäkerheten och förvirringen på marknaden. Det ska till exempel bli enklare att byta tjänster och flytta från en leverantör till en annan. Med hjälp av att kunna peka på standarder ges företag och svenska myndigheter i upphandling och konsumtion av molntjänster minskad risk för problem med bl.a. säkerhet, juridik, instängdhet och interoperabilitet. Med hjälp av standarder motverkas inlåsningseffekter på marknaden där kunderna blir beroende av en leverantör. I stället ska de kunna välja den tjänst som passar bäst vid varje tillfälle. 

Kommitténs arbete arbetar bl.a. med att analysera inom vilka områden ISO bör prioritera sitt internationella standardiseringsarbete. Det finns ett stort behov av internationella standarder inom områden som säkerhet, terminologi, kvalitet m.m. Nationellt arbete sker inom terminologi för molnet. En svensk terminologistandard kommer att publiceras.

 Input till SIS kommitté Molnet kommer primärt från kommitténs deltagagande organisationer men även från samarbetsorganisationernan Eurocloud Sweden och Cloud Sweden samt ISO IEC JTC1/SC38/SGCC (den globala standardiseringsorganisationen ISO:s arbetsgrupp för Cloud Computing). Genom att samordna kravbilder på nationell och internationell nivå har Sverige möjlighet att påverka och driva viktiga standardiseringsfrågor. Utgångspunkten är primärt användare och användarperspektiven. Hållbara och heltäckande standarder inom molnetområdets olika delar gagnar dock såväl producenter (leverantörer) som konsumenter (användare). Fungerande standarder bedöms vara centrala för adoption av Molnet.

I SIS arbetskommitté ingår representanter från privat näringsliv och offentlig sektor. Kommittén ser gärna att fler offentliga organisationer och myndigheter blir delaktiga i standardiseringsarbetet. För myndigheter kan resultat från kommitténs arbete innebära att det blir enklare att kunna jämföra olika leverantörer vid t.ex. upphandlingar.

Internationellt arbete

Kommittén följer, medverkar, påverkar och tillvaratar svenska intressen i den internationella standardiseringskommittén IEC ISO JTC 1/SC 38 (Distributed Application Plattforms and Services). Internationella möten genomförs ca 2 gånger/år omväxlande i Nordamerika, Asien och Europa. Sverige kommer att stå som värd för ett möte 2012. Den svenska kommittén träffas cirka 7 gånger/år.

Arbetet har fram till nu i första hand fokuserat på att sammanställa och sammanföra redan existerande standarder, begrepp och termer. Vi jobbar nu med terminologi för molnet och att ta fram en referensarkitektur.

I arbetsprogrammet för SC38 ingår även SOA och webbservices. 

Nationella samarbeten

Kommittén Cloud Sweden och Eurocloud Sweden har gemensamt skrivit en avsiktsförklaring för att tillsammans arbeta med det gemensamma målet att utveckla Sveriges kompetens och inverkan på Molnet för att Sverige ska återta positionen som framstående IT-nation.

I kommitténs arbete ingår att löpande presentera och vid behov harmonisera de bidrag som tas fram inom ramen för samarbetet med arbetet som pågår inom ISO JTC1 SC38. Informationsutbytet är dubbelriktat, med återkommande informationsutbyte från/till de båda ovan nämnda molngrupperingarna.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer. Arbetet i kommittén ger deltagarna djupare insikt på området. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna organisationens verksamhets- och affärsutveckling. Det skapas också möjligheter för kompetenshöjning, nätverksbyggande och personlig utveckling för deltagarna.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i kommittén. Kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

En beskrivning av Molnet

Det finns flera olika sätt att definiera Molnet då det är olika typer av tjänster som levereras till olika intressenter. Ett sätt att beskriva Molnet är att identifiera kännetecken, leveranssätt och installationssätt.

Kännetecken av Molnet

1. Upplevda oändliga resurser, från användarens perspektiv kan man förutsätta att resurserna har en oändlig flexibilitet och kan snabbt förändras till den nivå man behöver.

2. Betalning per resursanvändande, användare betalar bara för vad de använder oberoende stora initiala investeringar.

3. Självbetjäning, användare kan skapa och köpa sina egna resurser i Molnet utan dyr manuell hantering.

Leveranssätt av Molnet

1. Software as a Service (SaaS), leverans av färdiga eller konfigurerbara applikationer över Internet

2. Platform as a Service (PaaS), applikationsplattformar i Molnet för användare att installera sina egna applikationer på.

3. Infrastructure as a Service (IaaS), IT-infrastrukturella tjänster i nätet som lagring, nätverk etc.

Installationssätt

1. Publikt moln: molnbaserade tjänster ägs och hanteras av en tredje part som säljer resurser till flera kunder på samma infrastruktur

2. Privat moln: molnbaserade tjänster levereras på en infrastruktur dedikerad åt endast en användare och hanteras av användaren själv eller av tredje part.

3. Hybrid-moln: förbinder den interna infrastrukturen med den externa infrastrukturen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 10 standarder
ISO/IEC 23167, Information Technology - Cloud Computing - Common Technologies and Techniques
ISO/IEC 22624, Information technology - Cloud Computing - Taxonomy based data handling for cloud services
ISO/IEC TR 20547-5, Information technology - Big data reference architecture - Part 5: Standards roadmap
ISO/IEC 22123, Information technology - Cloud computing - Concepts and Terminology
ISO/IEC TR 20547-2, Information technology - Big data reference architecture - Part 2: Use cases and derived requirements
ISO/IEC 19086-2, Informationsteknik - Molnbaserade datortjänster - Ramverk och terminologi för servicenivåavtal - Del 2: Modell för Mätetal
ISO/IEC 20546, Information Technology - Big Data - Definition and Vocabulary
ISO/IEC 19086-3, Informationsteknik - Molnbaserade datortjänster - Ramverk och terminologi för servicenivåavtal - Del 3: Core conformance requirements
ISO/IEC 19944, Information technology - Cloud computing - Cloud services and devices: data flow, data categories and data use
ISO/IEC 19941, Information Technology - Cloud Computing - Interoperability and Portability
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
Arbetsförmedlingen, Stockholm
IBM Svenska AB, Stockholm
Kriminalvårdens huvudkontor, Norrköping
METRIA AB, Luleå
Microsoft AB, Kista
Mjukvarukraft Sverige AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 38, Distributed application platforms and services (DAPS)
ISO/IEC JTC 1/SC 38/WG 3, Cloud computing
ISO/IEC JTC 1/SC 38/WG 4, Cloud Computing Interoperability and Portability (CCIP)
ISO/IEC JTC 1/SC 38/WG 5, Cloud Computing Data and its Flow (CCDF)
ISO/IEC JTC 1/WG 9, Big Data
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Programutveckling och systemdokumentation