Standardutveckling · SIS/TK 254

Järnvägar

När vi tar järnvägen förutsätter vi att resan blir bekväm och att vi kommer fram enligt tidtabell, och så ska det naturligtvis vara. Kommittén skapar förutsättningar för säkra tågresor genom att arbeta fram standarder för bland annat räls och hjul som är viktiga delar för samspelet mellan vagn och järnvägsspår. EU-kommissionen har genom sitt mandat M/486 "Mandate for programming and standardization addressed to the European standardization bodies in the field of urban rail" gett de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att arbeta fram standarder inom järnvägsspår. SIS Tekniska kommitté 254 Järnvägar slogs ihop med Tekniska kommitté 583 Spårväg under 2018.

Standarderna syftar till att tågen lätt ska kunna åka över landsgränserna i Europa utan tekniska eller byråkratiska hinder. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tågtillverkare, tågoperatörer och spårhållare att komma överens om tekniska krav på mekaniska komponenter i lok och vagnar liksom även järnvägsspår.

Standarderna gäller mekaniska produkter på lok och vagn som till exempel bromsar och boggies liksom även järnvägsspår. Till det kommer standarder för olika funktioner på tåg så som brandsäkerhet, buller, komfort och att funktionshindrade ska kunna resa bekvämt. Kommittén arbetar även med hjul till godsvagnar, spårläge och vinterförhållanden samt arbetsfordon på spår. Tidigare kommittéarbete har resulterat i standarder för aerodynamik, slipers, spårväxlar, koppel med mera.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetet inom kommittén
Mer information om kommitténs arbete:
Läs mer om Järnvägar
Arbetar nu med 151 standarder
EN 14198:2016+A1:2018/A2, Järnvägar - Bromsar - Krav på bromssystem i loktåg
EN 16186-3, Järnvägar - Förarhytt - Del 3: Utformning av kontrollpanel
N6424 Draft Decision C39/2019, Järnvägar -
EN 17168, Järnvägar - Plattformspärrsystem
EN 16839, Järnvägar - Rullande materiel - Placering av komponenter på buffertbalken
EN 16432-3, Järnvägar - Ballastfria spårsystem - Del 3: Godkännande
C41/2019 – SC2/WG52 - N6409, Järnvägar - Rullande materiel produkter -
EN 15085-6, Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter - Del 6:
EN 15085-5, Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter - Del 5: Kontroll, provning och dokumentation
EN 15085-4, Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter - Del 4: Tillverkningskrav
EN 12080:2017/A1, Järnvägar - Lagerboxar - Rullningslager
EN 15528, Järnvägar - Linjekategorier för hantering av samverkan mellan lastgränser för fordon och infrastruktur
EN 14363, Järnvägar - Provning och simulation gällande acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon - Gångdynamik och stationära provningar
CEN/TR C13/2019, Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet -
ISO 24221, Järnvägar - Bromsindikatorer - Generella krav
ISO 33298, Järnvägsanläggningar - Fjädringsanordningar - Skruvfjädrar av stål
ISO 25380-1, Järnvägar - Klassificeringssystem för järnvägsfordon - Del 1: Allmänna principer
ISO 24478, Järnvägar - Bromsar - Allmänna termer
EN 13848-3, Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 3: Mätsystem - Maskiner för spårbyggnation och spårunderhåll
EN 17149-3, Järnvägar - Utvärdering av utmattningshållfasthet för järnvägsfordon baserad på delskadeanalys- Del 3:
WI 00256942, Järnvägar -
EN 16186-5, Järnvägar - Förarhytt -
ISO 22163, Järnvägar -
EN 13749, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Strukturella krav och metoder för validering av boggiramar
EN 13103-1:2017/A1, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Del 1: Konstruktionsriktlinjer för ytterlagrade hjulaxlar
EN 16186-8, Järnvägar - Förarhytt - Del 8:
EN 16028-2-2, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 2-2:
CEN/TS 13103-3, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Del 3:
EN 15427-1-1, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 1-1:
EN 16116-1, Järnvägar - Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal - Del 1: Personvagnar, resgodsvagnar och lok
ISO 22074-8, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 8:
ISO 22074-7, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 7:
ISO 22074-6, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 6:
ISO 22074-5, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 5:
ISO 22074-4, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 4:
ISO 22074-3, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 3:
ISO 22074-2, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 2:
EN 13232-9, Järnvägar - Spår -Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 9: Konstruktionsregler
EN 13232-8, Järnvägar - Spår -Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 8: Dilatationsanordningar
EN 13232-7, Järnvägar - Spår -Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 7: Korsning med rörlig spets
EN 13232-6, Järnvägar - Spår -Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 6: Fasta korsningar
EN 13232-5, Järnvägar - Spår -Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 5: Tunganordningar
EN 13232-4, Järnvägar - Spår -Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 4: Omläggningsanordning
EN 13232-3, Järnvägar - Spår -Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 3: Interaktion mellan hjul och räl
EN 13232-2, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 2: Geometriskt utförande
EN 13232-1, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 1 Definitioner
EN 14730-2, Järnvägar - Spår - Termitsvetsning av räler - Del 2: Kvalificering av termitsvetsare, godkännande av svetsentreprenörer och godkännande av svetsskarvar
EN 13848-6:2014/A1, Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 6: Karakterisering för spårlägeskvalitet
EN 16843, Järnvägar - Infrastruktur - Mekaniska krav på skarvar i farräler
ISO 23661-1, Järnvägar - Spårväxlar och- korsningar - Del 1: Definitioner
EN 16922:2017/A1, Järnvägar - Service - Toalettömningssystem
EN 17355, Järnvägar - Kommunikationsutrustning för spårväg - Systemkrav
EN 16019:2014/A1, Järnvägar - Automatkoppel - Prestandakrav, specifik gränssnittsgeometri och provningsmetod
EN 16334:2014/A1:2019, Järnvägar - Passagerarlarm - Systemkrav för huvudlinjerna
ISO 22749-2, Järnvägar -
ISO 22480-2, Järnvägar - Spår - Betongsliprar för spår och växla - Del 2:
WI 00256908, Järnvägar - Aerodynamik - Grundprinciper för provningsmetoder för ballastsprut orsakat av tåg
WI 00256779, Järnvägar - Infrastruktur -
EN 13231-2, Järnvägar - Spår - Godkännande av arbeten - Del 2:
EN 12663-1, Järnvägar - Strukturella krav för fordonskorgar - Del 1: Lok och rullande materiel för passagerare
EN 16116-2, Järnvägar - Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal - Del 2: Godsvagnar
EN 12663-2, Järnvägar - Strukturella krav för fordonskorgar - Del 2: Godsvagnar
EN 15437-1, Järnvägar - Kontroll av lagerboxar - Krav avseende gränssnitt och utförande - Del 1: Spårutrustning och lagerboxar för rullande materiel
EN 15437-2, Järnvägar - Kontroll av lagerboxar - Utförande- och prestandakrav - Del 2: System för temperaturkontroll
EN 15723, Järnvägar - Stängnings- och låsanordningar för skyddsutrustning för nyttolast mot miljöpåverkan - Hållbarhets-, drifts-, indikations-, underhålls- och återvinningskrav
EN 15427-1-2, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 1-2:
EN 15020, Järnvägar - Räddningskoppel - Prestandakrav, geometri för gränssnitt och provningsmetoder
EN 15427-2-1, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 2-1:
CEN/TR 17420, Järnvägar -
N0695, Järnvägar -
EN 16334-2, Järnvägar - Passagerarlarm - Del 2: Systemkrav för spårväg
EN 16272-1, Järnvägar - Infrastruktur - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Del 1: Karaktäristiska egenskaper - Ljudabsorption i laboratoriet vid diffusa ljudförhållanden
EN 15955, Järnvägar - Infrastruktur - Avlyftningsbara maskiner, trallor och tillhörande utrustning - Allmänna säkerhets- och tekniska krav för förflyttning under arbete och arbete
00256884, Järnvägar - Infrastruktur - Spårburna underhålls- och inspektionsmaskiner och ansluten utrustning - Förklaring av maskintyp och överensstämmelse, inklusive acceptansprocesser
EN 12082:2017/A1, Järnvägar - Lagerboxar - Prestandaprov
EN 16704-3:2016/A1, Järnvägar - Spår - Säkerhet vid arbete i spår - Del 3: Kompetens hos personal relaterad till arbete på eller nära spår
EN 16704-1:2016/A1, Järnvägar - Spår - Säkerhet vid arbete i spår - Del 1: Risker vid spårarbete och allmänna principer för skydd av fasta och mobila arbetsplatser
EN 13230-4:2016/A1, Järnvägar - Spår - Betongsliprar för spår och växlar - Del 4: Förspända spårväxelsliprar
EN 13230-1:2016/A1, Järnvägar - Spår - Betongsliprar för spår och växlar - Del 1: Allmänna krav
EN 17319, Järnvägar - Infrastruktur - Prestandakrav för järnvägssystem för spårvagnar - Kompletterande inslag
ISO 23300-1, Järnvägar -
CEN/TR 15302, Järnvägar - Geometriska parametrar för kontakten mellan hjul och räl - Teknisk rapport och bakgrundsinformation om EN 15302
EN 14601:2005+A2, Järnvägar - Rak och vinklad kran för broms- och huvudledning
EN 15328, Järnvägar - Bromssystem - Bromsbelägg
EN 15734-2:2010/A1, Järnvägar - Bromssystem för höghastighetståg - Del 2: Provningsmetoder
EN 15734-1:2010/A1, Järnvägar - Bromssystem för höghastighetståg - Del 1: Krav och definitioner
EN 16185-2:2014/A1, Järnvägar - Bromssystem hos motorvagnståg - Del 2: Provningsmetoder
EN 16207:2014/A1, Järnvägar - Bromssystem - Funktions- och utförandekrav på magnetskensbromsar för järnvägsfordon
EN 15612, Järnvägar - Bromssystem - Huvudledningsacceleratorer
EN 45545-2, Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet - Del 2: Krav på brandsäkerhet hos material och komponenter
EN 15807, Järnvägar - Pneumatiska slangkopplingar
EN 15624, Järnvägar - Bromssystem - Utrustning för tom/lastomställning
EN 15625, Järnvägar - Bromssystem - Kontinuerligt lastkännande utrustning för lastutbromsning
EN 15152, Järnvägar - Vindrutor för tåg
CEN/TR 15273-5, Järnvägar - Profiler - Del 5: Bakgrund, förklaringar och beräkningsexempel
EN 15746-4, Järnvägar - Spår - Tvåvägsfordon med ansluten utrustning - Del 4: Tekniska krav för drift, förflyttning och arbete på spårväg
EN 15746-3, Järnvägar - Spår - Tvåvägsfordon med ansluten utrustning - Del 3: Tekniska krav för färd
EN 15746-2, Järnvägar - Spår - Tvåvägsfordon med ansluten utrustning - Del 2: Allmänna säkerhetskrav
EN 15746-1, Järnvägar - Spår - Tvåvägsmaskin med ansluten utrustning - Del 1: Tekniska krav för förflyttning, drift och arbete
ISO 23054-1, Järnvägar -
N5443 draft decision C55, Järnvägar -
EN 17282, Järnvägar - Infrastruktur - Under ballastmattor
EN 13129:2016/A1, Järnvägar - Luftkonditionering i rälsfordon för fjärrtrafik - Komfortparametrar och typprovning
ISO 21106.2, Järnvägar -
EN 15085-2, Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och- komponenter - Del 2: Kvalitetskrav och certifiering av svetsande tillverkare
ISO 23019, Järnvägar -
CEN/TR 17373, Järnvägar -
EN 13848-2, Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 2: Mätsystem - Fordon för spårlägesmätning
EN 13146-4, Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 4: Effekter av upprepad belastning
EN 13146-9, Järnvägar - Spår - Provningsmetoder för befästningssystem - Del 9: Bestämning av styvhet
EN 17318-2, Järnvägar - Spår- Plastsliprar för spår och spårväxlar - Del 2: Produktprovning
EN 17318-3, Järnvägar - Spår - Plastsliprar för spår och spårväxlar - Del 3: Materialegenskaper
EN 17318-1, Järnvägar - Spår - Plastsliprar för spår och spårväxlar - Del 1: Allmänna krav
ISO 22888, Järnvägar -
EN 16729-2, Järnvägar - Infrastruktur - Oförstörande provning av räler i spår - Del 2: Eddy-strömprovning av skenor i spår
EN 17285, Järnvägar - Akustik - Mätning av akustiska dörrvarningar
EN 15273-4, Järnvägar - Profiler - Del 4: Profilkatalog med tillhörande beräkningsregler
EN 15273-3, Järnvägar - Profiler - Del 3: Infrastrukturprofiler
EN 15273-2, Järnvägar - Profiler - Del 2: Fordonsprofiler
EN 15273-1:2018, Järnvägar - Profiler - Del 1: Allmänna beskrivningar av metoder för profilberäkningar
EN 17168, Järnvägar - Plattformspärrsystem
ISO 22752, Järnvägar -
ISO 22749-1, Järnvägar -
EN 15611, Järnvägar - Bromssystem - Reläventiler
EN 16185-1:2014/A1, Järnvägar - Bromssystem hos motorvagnståg - Del 1: Bestämmelser och definitioner
EN ISO 3381, Järnvägar - Akustik - Mätning av buller invändigt i spårfordon
EN 14067-5, Järnvägar - Aerodynamik - Del 5: Krav och provningsmetoder för aerodynamik i tunnlar
ISO 22480-1, Järnvägar - Spår - Betongsliprar för spår och växla - Del 1: Allmänna krav
EN 13715, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Hjul - Löpbaneprofil
EN 13979-1, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Helhjul - Förfarande av konstruktionsbedömningen - Del 1: Smidda och valsade hjul
EN 13262, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjul
EN 13261, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjulaxlar
EN 13260, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Produktkrav för hjulpar
EN 15302, Järnvägar - Geometriska parametrar för kontakten mellan hjul och räl - Definitioner och metoder för utvärdering
EN 17343, Järnvägar - Generella termer och definitioner
EN 14752, Järnvägar - Dörrsystem för passagerarfordon
EN 15227, Järnvägar - Krocksäkerhet för korgar på järnvägsfordon
ISO 22074-1, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 1:Termer och definitioner
ISO 12856-2, Järnvägar -
EN 13272-2, Järnvägar - Belysning i spårbundna fordon för kollektivtrafik - Del 2: Regional trafik
EN 13272-1, Järnvägar - Belysning i spårbundna fordon för kollektivtrafik - Del 1: Nationell trafik????
EN 15153-4, Järnvägar - Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för fordon - Del 4: Signalhorn för spårväg
EN 15153-3, Järnvägar - Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för fordon - Del 3: Strålkastare, positionsljus och slutsignaler för lokalbanor
EN 15153-2, Järnvägar - Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för fordon - Del 2: Signalhorn
EN 15153-1, Järnvägar - Utvändiga optiska och akustiska larmanordningar för fordon - Del 1: Strålkastare, positionsljus och slutsignaler
EN 17149, Järnvägar - Utvärdering av utmattningshållfasthet för järnvägsfordon baserad på delskadeanalys
EN 13674-2, Järnvägar - Spår - Räler - Del 2: Räler i växlar använda i anslutning till vignolräler 46 kg/m och däröver
ISO 20138-2, Järnvägar - Beräkning av bromsprestanda (till stopp, för hastighetsminskning samt fasthållning) - Del 2: Iterativa algoritmer
ISO 19659-2, Järnvägar - Värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) för järnvägsfordon - Del 2:
EN 13230-6, Järnvägar - Spår - Betongsliprar för spår och växlar - Del 6: Konstruktion
EN 50553, Järnvägar - Krav på driftsduglighet i händelse av brand ombord på spårbundna fordon
Visa fler Visa färre
Utgivet 278 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 40 företag och organisationer
AB SKF, Göteborg
Abetong AB, Växjö
Artex AB, Mjölby
Bombardier Transportation Sweden AB, Västerås
Consilium Marine & Safety AB, Göteborg
De Handikappades Riksförbunds Stockholmsavd, Stockholm
Dellner Couplers AB, Falun
Faiveley Transport Nordic AB, Landskrona
Ferroplan Engineering AB, Linköping
Green Cargo AB, Solna
Göteborgs Spårvägar AB, Göteborg
Göteborgs Stad Trafikkontoret, Göteborg
Hammerglass AB, Förslöv
JA rre Consulting AB, Ängelholm
Knorr-Bremse Nordic Rail Services AB, Lund
Lucchini Sweden AB, Surahammar
Luleå University of Technology, Luleå
Norrköpings kommun Tekniska kontoret, Norrköping
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Roxtec International AB, Karlskrona
SJ AB Fordon, Stockholm
SNC-Lavalin Rail & Transit AB, Helsingborg
SRS Sjölanders AB, Osby
Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen, Stockholm
Strukton Rail AB, Hägersten
Strukton Rail AB, Västerås
Strängbetong Rail, Långviksmon
Swemaint AB, Göteborg
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Göteborg
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Solna
Trafikverket Verksamhetsområde Investering, Sundbyberg
Transportstyrelsen, Borlänge
Transportstyrelsen Väg- och Järnvägsavd., Borlänge
Tüv Süd Sverige AB, Malmö
Vossloh Nordic Switch Systems AB, Ystad
Z-bloc Norden AB, Färjestaden
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 37 internationella kommittéer
ISO/TC 269, Railway applications
ISO/TC 269/SC 1/WG 6, Concrete sleepers and bearers
ISO/TC 269/SC 1/WG 7, Fastening systems
ISO/TC 269/SC 2/AG 1, Passenger seats
ISO/TC 269/SC 2/AG 2, Derailment detection systems
ISO/TC 269/SC 2/WG 5, Recyclability and recoverability of rolling stock
ISO/TC 269/WG 4, Recyclability and recoverability of rolling stock
ISO/TC 269/WG 5, Rail quality management system
CEN/TC 256, Railway applications
CEN/TC 256/SC 1, Infrastructure
CEN/TC 256/SC 1/WG 15, Track alignment design parameters
CEN/TC 256/SC 1/WG 16, Sleepers and bearers
CEN/TC 256/SC 1/WG 17, Fastening systems
CEN/TC 256/SC 1/WG 18, Switches and crossings - Performance and acceptance
CEN/TC 256/SC 1/WG 28, Track Geometry Quality
CEN/TC 256/SC 1/WG 39, Safety protection during track working
CEN/TC 256/SC 1/WG 4, Rails
CEN/TC 256/SC 1/WG 4/SG, Ultrasonic testing in track
CEN/TC 256/SC 1/WG 40, Noise barriers
CEN/TC 256/SC 1/WG 46, Ballastless track
CEN/TC 256/SC 1/WG 5, Track construction and maintenance machines
CEN/TC 256/SC 1/WG 50, Monitoring and treatment of rails
CEN/TC 256/SC 2/WG 11, Wheelsets
CEN/TC 256/SC 2/WG 12, Roller bearings and lubricants
CEN/TC 256/SC 2/WG 2, Structural requirements
CEN/TC 256/SC 2/WG 20, Tank wagons
CEN/TC 256/SC 2/WG 33, Towing Couplers
CEN/TC 256/SC 2/WG 42, Vehicle lifting
CEN/TC 256/SC 3/WG 36, Emergency and alarm system
CEN/TC 256/SC 3/WG 37, Driver’s cab
CEN/TC 256/SC 3/WG 47, Braking
CEN/TC 256/WG 1, Fire Protection
CEN/TC 256/WG 10, Vehicle/Track interaction
CEN/TC 256/WG 3, Acoustics
CEN/TC 256/WG 32, Gauges
CEN/TC 256/WG 44, People with Reduced Mobility
CEN/TC 256/WG 6, Aerodynamics
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Järnvägsteknik Järnvägar Material och komponenter för järnvägsteknik Rullande material Räls och rälsdelar