Standardutveckling · SIS/TK 254

Järnväg, tunnelbana och spårväg

När vi tar järnvägen förutsätter vi att resan blir bekväm och att vi kommer fram enligt tidtabell, och så ska det naturligtvis vara. Kommittén skapar förutsättningar för säkra tågresor genom att arbeta fram standarder för bland annat räls och hjul som är viktiga delar för samspelet mellan vagn och järnvägsspår. EU-kommissionen har genom sitt mandat M/486 "Mandate for programming and standardization addressed to the European standardization bodies in the field of urban rail" gett de europeiska standardiseringsorganisationerna i uppdrag att arbeta fram standarder inom järnvägsspår. SIS Tekniska kommitté 254 Järnvägar slogs ihop med Tekniska kommitté 583 Spårväg under 2018.

Standarderna syftar till att tågen lätt ska kunna åka över landsgränserna i Europa utan tekniska eller byråkratiska hinder. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tågtillverkare, tågoperatörer och spårhållare att komma överens om tekniska krav på mekaniska komponenter i lok och vagnar liksom även järnvägsspår.

Standarderna gäller mekaniska produkter på lok och vagn som till exempel bromsar och boggies liksom även järnvägsspår. Till det kommer standarder för olika funktioner på tåg så som brandsäkerhet, buller, komfort och att funktionshindrade ska kunna resa bekvämt. Kommittén arbetar även med hjul till godsvagnar, spårläge och vinterförhållanden samt arbetsfordon på spår. Tidigare kommittéarbete har resulterat i standarder för aerodynamik, slipers, spårväxlar, koppel med mera.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetet inom kommittén
Mer information om kommitténs arbete:
Läs mer om Järnvägar
Arbetar nu med 146 standarder
EN 50553, Järnvägar - Krav på driftsduglighet i händelse av brand ombord på spårbundna fordon
ISO 12856-2, Järnvägar - Spår - Plastsliprar för spår och växlar - Del 2: Produkt testning
EN 17343, Järnvägar - Generella termer och definitioner
EN 15302, Järnvägar - Geometriska parametrar för kontakten mellan hjul och räl - Definitioner och metoder för utvärdering
ISO 22480-1, Järnvägar - Spår - Betongsliprar för spår och växla - Del 1: Allmänna krav
EN ISO 3381, Järnvägar - Akustik - Mätning av buller invändigt i spårfordon
ISO 22749-1, Järnvägar -
ISO 22752, Järnvägar - Karossfönster för rullande materiel
EN 15273-1:2018, Järnvägar - Profiler - Del 1: Allmänna beskrivningar av metoder för profilberäkningar
EN 13848-2, Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 2: Mätsystem - Fordon för spårlägesmätning
ISO 23019, Järnvägar -
EN 13129:2016/A1, Järnvägar - Luftkonditionering i rälsfordon för fjärrtrafik - Komfortparametrar och typprovning
N5443 draft decision C55, Järnvägar -
ISO 23054-1, Järnvägar -
EN 15746-1, Järnvägar - Spår - Tvåvägsmaskin med ansluten utrustning - Del 1: Tekniska krav för förflyttning, drift och arbete
EN 15746-2, Järnvägar - Spår - Tvåvägsfordon med ansluten utrustning - Del 2: Allmänna säkerhetskrav
EN 15746-3, Järnvägar - Spår - Tvåvägsfordon med ansluten utrustning - Del 3: Tekniska krav för färd
EN 15746-4, Järnvägar - Spår - Tvåvägsfordon med ansluten utrustning - Del 4: Tekniska krav för drift, förflyttning och arbete på spårväg
EN 15016-4, Järnvägar - Tekniska dokument - Del 4: Dataöverföring
EN 15625, Järnvägar - Bromssystem - Kontinuerligt lastkännande utrustning för lastutbromsning
EN 15624, Järnvägar - Bromssystem - Utrustning för tom/lastomställning
EN 15807, Järnvägar - Pneumatiska slangkopplingar
EN 15734-1:2010/A1, Järnvägar - Bromssystem för höghastighetståg - Del 1: Krav och definitioner
EN 15734-2:2010/A1, Järnvägar - Bromssystem för höghastighetståg - Del 2: Provningsmetoder
EN 14601:2005+A2, Järnvägar - Rak och vinklad kran för broms- och huvudledning
CEN/TR 15302, Järnvägar - Geometriska parametrar för kontakten mellan hjul och räl - Teknisk rapport och bakgrundsinformation om EN 15302
EN 17495, Järnvägar - Akustik - Bestämning av den dynamiska styvheten hos elastiska spårkomponenter relaterade till buller och vibrationer - Rälsskydd och spårfästeenheter
ISO 23300-1, Järnvägar - Rälsvetsning - Del 1: Allmänna krav och testmetoder för rälsvetsning
EN 13230-1:2016/A1, Järnvägar - Spår - Betongsliprar för spår och växlar - Del 1: Allmänna krav
EN 16704-1:2016/A1, Järnvägar - Spår - Säkerhet vid arbete i spår - Del 1: Risker vid spårarbete och allmänna principer för skydd av fasta och mobila arbetsplatser
EN 16704-3:2016/A1, Järnvägar - Spår - Säkerhet vid arbete i spår - Del 3: Kompetens hos personal relaterad till arbete på eller nära spår
EN 12082:2017/A1, Järnvägar - Lagerboxar - Prestandaprov
EN 16272-5, Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 5: Karaktäristiska egenskaper - Ljudabsorption under direkta ljudfältförhållanden
EN 15955, Järnvägar - Infrastruktur - Avlyftningsbara maskiner, trallor och tillhörande utrustning - Allmänna säkerhets- och tekniska krav för förflyttning under arbete och arbete
EN 13481-2, Järnvägar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 2: Befästningssystem för betongsliprar
EN 13481-3, Järnvägar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 3: Befästningssystem för sliprar av trä
EN 13481-4, Järnvägar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 4: Befästningssystem för sliprar av stål
EN 13481-5, Järnvägar - Spår - Prestandakrav för befästningssystem - Del 5: Befästningssystem för ballastfritt spår
EN 14587-2, Järnvägar - Spår - Brännsvetsning av räler - Del 2: Svetsning av nya räler i stålsort R200, R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT och R400HT med mobil svetsmaskin i ej stationär anläggning
N0695, Järnvägar -
EN 15427-2-1, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 2-1: Egenskaper och kännetecken - Flänssmörjmedel
EN 15020, Järnvägar - Räddningskoppel - Prestandakrav, geometri för gränssnitt och provningsmetoder
EN 15551, Järnvägar - Rullande materiel - Buffertar
EN 15566, Järnvägar - Rullande materiel - Dragutrustning och skruvkoppel
CEN/TS 15427-1-2, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 1-2:
EN 15723, Järnvägar - Stängnings- och låsanordningar för skyddsutrustning för nyttolast mot miljöpåverkan - Hållbarhets-, drifts-, indikations-, underhålls- och återvinningskrav
EN 15437-2, Järnvägar - Kontroll av lagerboxar - Utförande- och prestandakrav - Del 2: System för temperaturkontroll
EN 15437-1, Järnvägar - Kontroll av lagerboxar - Krav avseende gränssnitt och utförande - Del 1: Spårutrustning och lagerboxar för rullande materiel
EN 12663-2, Järnvägar - Strukturella krav för fordonskorgar - Del 2: Godsvagnar
EN 16116-2, Järnvägar - Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal - Del 2: Godsvagnar
EN 12663-1, Järnvägar - Strukturella krav för fordonskorgar - Del 1: Lok och rullande materiel för passagerare
EN 13231-2, Järnvägar - Spår - Godkännande av arbeten - Del 2: Godkännande av omprofilering av skenor i vanlig linje, brytare, korsningar och expansionsenheter
EN 17397-1, Järnvägar - Infrastruktur - Rälfel - Del 1: Hantering av rälfel
WI 00256908, Järnvägar - Aerodynamik - Grundprinciper för provningsmetoder för ballastsprut orsakat av tåg
ISO 22480-2, Järnvägar - Spår - Betongsliprar för spår och växla - Del 2:
ISO 22749-2, Järnvägar -
EN 16334:2014/A1:2019, Järnvägar - Passagerarlarm - Systemkrav för huvudlinjerna
EN 16019:2014/A1, Järnvägar - Automatkoppel - Prestandakrav, specifik gränssnittsgeometri och provningsmetod
ISO 23661-1, Järnvägar - Spårväxlar och- korsningar - Del 1: Definitioner
EN 16843, Järnvägar - Infrastruktur - Mekaniska krav på skarvar i farräler
EN 13848-6:2014/A1, Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 6: Karakterisering för spårlägeskvalitet
EN 14730-2, Järnvägar - Spår - Termitsvetsning av räler - Del 2: Kvalificering av termitsvetsare, godkännande av svetsentreprenörer och godkännande av svetsskarvar
EN 13232-1, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 1: Definitioner
EN 13232-2, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 2: Geometriskt utförande
EN 13232-3, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 3: Interaktion mellan hjul och räl
EN 13232-4, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 4: Omläggningsanordning
EN 13232-5, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 5: Tunganordningar
EN 13232-6, Järnvägar - Spår -Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 6: Fasta korsningar
EN 13232-7, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 7: Korsning med rörlig spets
EN 13232-8, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 8: Dilatationsanordningar
EN 13232-9, Järnvägar - Spår - Spårväxlar och -korsningar av vignolräler - Del 9: Konstruktionsregler
ISO 22074-2, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 2: Provningsmetod för longitudinellt rälmotstånd
ISO 22074-3, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 3: Provningsmetod för utdragsmotstånd
ISO 22074-4, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 4:
ISO 22074-5, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 5: Testmetod för elektriskt motstånd
ISO 22074-6, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 6: Provningsmetod av motstånd mot svåra miljöförhållanden
ISO 22074-7, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 7: Testmetod för klämkraft och lyftstyvhet
ISO 22074-8, Järnvägar - Infrastruktur - Befästningssystem - Del 8:
EN 16116-1, Järnvägar - Konstruktionskrav för trappsteg, räcken och tillhörande genomfart för personal - Del 1: Personvagnar, resgodsvagnar och lok
EN 15427-1-1, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 1-1: Utrustning och applikation - Flänssmörjmedel
CEN/TS 13103-3, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Del 3:
CEN/TS 15427-2-2, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 2-2:
CEN/TS 15427-2-3, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 2-3:
EN 16186-8, Järnvägar - Förarhytt - Del 8: Spårvagnsanläggning och åtkomst
EN 13103-1:2017/A1:2020, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Del 1: Konstruktionsriktlinjer för ytterlagrade hjulaxlar
EN 13749, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Strukturella krav och metoder för validering av boggiramar
ISO 22163, Järnvägar -
EN 16186-5, Järnvägar - Förarhytt - Del 5: Yttre sikt för spårvagnsfordon
EN 17530, Järnvägar - Interiörglas för järnvägsfordon
EN 17149-3, Järnvägar - Utvärdering av utmattningshållfasthet för järnvägsfordon baserad på delskadeanalys- Del 3:
EN 13848-3, Järnvägar - Spår - Spårlägeskvalitet - Del 3: Mätsystem - Maskiner för spårbyggnation och spårunderhåll
ISO 24478, Järnvägar - Bromsar - Allmänna termer
ISO 25380-1, Järnvägar - Klassificeringssystem för järnvägsfordon - Del 1: Allmänna principer
ISO 33298, Järnvägsanläggningar - Fjädringsanordningar - Skruvfjädrar av stål
ISO 24221, Järnvägar - Bromssystem - Generella krav
CEN/TR C13/2019, Järnvägar - Järnvägsfordons brandsäkerhet -
EN 14363, Järnvägar - Provning och simulation gällande acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon - Gångdynamik och stationära provningar
WI 00256956, Järnvägar - Infrastruktur -
EN 12080:2017/A1, Järnvägar - Lagerboxar - Rullningslager
EN 15085-4, Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter - Del 4: Tillverkningskrav
EN 15085-5, Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter - Del 5: Kontroll, provning och dokumentation
EN 15085-6, Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter - Del 6: Krav på underhållssvetsning
EN 17460, Järnvägar - Limning av järnvägsfordon och delar
EN 16432-3, Järnvägar - Ballastfria spårsystem - Del 3: Godkännande
EN 16839, Järnvägar - Rullande materiel - Placering av komponenter på buffertbalken
EN 17168, Järnvägar - Plattformspärrsystem
N6424 Draft Decision C39/2019, Järnvägar -
EN 16186-3, Järnvägar - Förarhytt - Del 3: Utformning av kontrollpanel
EN 14198:2016+A1:2018/A2, Järnvägar - Bromsar - Krav på bromssystem i loktåg
ISO 19659-3, Järnvägar - Värme, ventilation och luftkonditionering för järnvägsfordon - Del 3:
ISO 12856-1, Järnvägar - Spår - Plastsliprar för spår och växlar - Del 1: Materialegenskaper
ISO 12856-3, Järnvägar - Spår - Plastsliprar för spår och växlar - Del 3: Allmänna krav
ISO 24491, Järnvägar -
ISO 24580-1, Järnvägar -
EN 14067-5, Järnvägar - Aerodynamik - Del 5: Krav och bedömningsförfaranden för aerodynamik i tunnlar
ISO 24675, Järnvägar -
C57/2019 - SC2 - 6649, Järnvägar -
ISO 3381, Järnvägar - Akustik - Mätning av buller invändigt i spårfordon
EN 13674-1, Järnvägar - Spår - Räler - Del 1: Vignolräler fr o m 46 kg/m
EN 15085-3, Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter - Del 3: Konstruktionskrav
CEN/TS 15427-1-3, Järnvägar - Friktionsstyrning av hjul/räl - Del 1-3: Utrustning och applikation -
EN 14752:2019/A1, Järnvägar - Dörrsystem för passagerarfordon
ISO 4975, Järnvägar - Bromssystem -
EN 14067-6:2018/A1:2020, Järnvägar - Aerodynamik - Del 6: Krav och provningsmetoder för sidvindsbedömning
EN 16272-1, Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 1: Karaktäristiska egenskaper - Ljudabsorption i laboratoriet vid diffusa ljudförhållanden
EN 16272-2, Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 2: Karaktäristiska egenskaper - Ljudisolering i laboratoriet vid diffusa ljudförhållanden
EN 16272-3-1, Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3-1: Intrinsic characteristics — Normaliserat spektrum för järnvägsbuller och en-siffrig skattning vid diffus tillämpning i fält
EN 16272-3-2, Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 3-2: Karaktäristiska egenskaper - Normaliserat spektrum för järnvägsbuller och en-siffrig skattning vid direkt tillämpning i fält
EN 16272-6, Järnvägar - Spår - Bullerbarriärer och anordningar som påverkar uppkomsten av luftburet ljud - Provningsmetoder för bestämning av akustiska egenskaper - Del 6: Karaktäristiska egenskaper - Fältmätning av ljudisolering vid direkta ljudförhållanden
EN 15355:2019/A1, Järnvägar - Bromssystem - Styrventiler och avstängningsanordningar
EN 13979-1, Järnvägar - Hjulpar och boggier - Helhjul - Förfarande av konstruktionsbedömningen - Del 1: Smidda och valsade hjul
EN 15313, Järnväg - Drift- och underhållskrav för hjulpar
EN 15528, Järnvägar - Linjekategorier för hantering av samverkan mellan lastgränser för fordon och infrastruktur
EN 15827, Järnvägar - Krav för boggier och löpverk
C55/2020 – SC3/WG 55, Järnvägar -
ISO/TS 5914, Järnvägar -
EN 16494, Järnvägar - Krav på tavlor för ERTMS Marksystem
CEN/TR WI 00256998, Järnvägar - Fordonsunderhåll - Guide för identifiering och hantering av säkerhetskritiska komponenter för järnvägsfordon
EN 15611:2020/A1, Järnvägar - Bromssystem - Reläventiler
EN 16207, Järnvägar - Bromssystem - Funktions- och utförandekrav på magnetskensbromsar för järnvägsfordon
EN 14198:2016+A1:2018/A3, Järnvägar - Bromsar - Krav på bromssystem i loktåg
EN 17343, Järnvägar - Generella termer och definitioner
CEN/TS WI 00256764, Järnvägar -
EN 15654-1:2018/A1, Järnvägar - Mätning av hjul- och axellaster - Del 1: Spårinstallerade mätstationer för fordon i trafik
EN WI 00256955, Järnvägar - Service - Hygienutrustning för rullande materiel för passagerare
EN 14363:2016+A1:2018/A2, Järnvägar - Provning och simulation gällande acceptans av gångegenskaper hos järnvägsfordon - Gångdynamik och stationära provningar
Visa fler Visa färre
Utgivet 293 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 37 företag och organisationer
AB SKF, GÖTEBORG
Abetong AB, Växjö
Artex AB, Mjölby
Bombardier Transportation Sweden AB, VÄSTERÅS
Consilium Marine & Safety AB, HISINGS BACKA
De Handikappades Riksförbund Stockholmsavdelningen, STOCKHOLM
Dellner Couplers AB, FALUN
Faiveley Transport Nordic AB, LANDSKRONA
Ferroplan Engineering AB, Linköping
Green Cargo AB, Solna
Göteborgs Spårvägar AB, Göteborg
Göteborgs Stad Trafikkontoret, Göteborg
Hammerglass AB, FÖRSLÖV
Knorr-Bremse Nordic Rail Services AB, Lund
Lucchini Sweden AB, Surahammar
Luleå University of Technology, Luleå
Norrköpings kommun Tekniska kontoret, Norrköping
Region Stockholm, Trafikförvaltningen, Stockholm
RISE AB, Borås
Roxtec International AB, KARLSKRONA
SJ AB Fordon, Stockholm
SRS Sjölanders AB, OSBY
Strukton Rail AB, Hägersten
Strukton Rail AB, VÄSTERÅS
Strängbetong Rail AB, LÅNGVIKSMON
Trafikverket, Luleå
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Solna
Trafikverket, Malmö
Trafikverket, Västerås
Trafikverket Region Väst, GÖTEBORG
Trafikverket Verksamhetsområde Investering, SUNDBYBERG
Transportstyrelsen Väg- & järnvägsavdelningen, BORLÄNGE
Transportstyrelsen Väg- och Järnvägsavd., Borlänge
Tüv Süd Sverige AB, MALMÖ
Vossloh Nordic Switch Systems AB, YSTAD
Z-Bloc Norden AB, FÄRJESTADEN
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 61 internationella kommittéer
ISO/TC 269, Railway applications
ISO/TC 269/AG 7, Migration strategy
ISO/TC 269/SC 1, Infrastructure
ISO/TC 269/SC 1/AG 2, Railbound maintenance machines
ISO/TC 269/SC 1/WG 1, Plastic sleepers
ISO/TC 269/SC 1/WG 3, Rail welding
ISO/TC 269/SC 1/WG 6, Concrete sleepers and bearers
ISO/TC 269/SC 2, Rolling stock
ISO/TC 269/SC 2/AG 1, Passenger seats
ISO/TC 269/SC 2/WG 1, Railway braking
ISO/TC 269/SC 2/WG 2, HVAC systems
ISO/TC 269/SC 2/WG 4, Recyclability and recoverability of rolling stock
ISO/TC 269/SC 2/WG 5, Rolling stock suspension components
ISO/TC 269/SC 2/WG 7, Derailment detection systems
ISO/TC 269/SC 3, Operations and services
ISO/TC 269/SC 3/WG 3, Railway timetabling
ISO/TC 269/SC 3/WG 4, Rolling stock relevant operation and maintenance documentation
ISO/TC 269/WG 5, Railway quality management system
,
CEN/TC 256, Railway applications
CEN/TC 256/SC 1, Infrastructure
CEN/TC 256/SC 1/WG 15, Track alignment design parameters
CEN/TC 256/SC 1/WG 16, Sleepers and bearers
CEN/TC 256/SC 1/WG 17, Fastening systems
CEN/TC 256/SC 1/WG 18, Switches and crossings - Performance and acceptance
CEN/TC 256/SC 1/WG 21, Acceptance of trackwork after renewal and/or maintenance work
CEN/TC 256/SC 1/WG 28, Track geometry quality
CEN/TC 256/SC 1/WG 39, Safety protection on the track during work
CEN/TC 256/SC 1/WG 4, Production and welding of rails
CEN/TC 256/SC 1/WG 40, Noise barriers
CEN/TC 256/SC 1/WG 46, Ballastless track
CEN/TC 256/SC 1/WG 5, Track construction and maintenance machines
CEN/TC 256/SC 1/WG 50, Monitoring and treatment of rails
CEN/TC 256/SC 2, Rolling stock products
CEN/TC 256/SC 2/WG 11, Wheels - Wheelsets
CEN/TC 256/SC 2/WG 12, Roller bearings and Lubricants
CEN/TC 256/SC 2/WG 2, Structural requirements
CEN/TC 256/SC 2/WG 26, Freight wagons
CEN/TC 256/SC 2/WG 31, Welding of railway vehicles
CEN/TC 256/SC 2/WG 33, Coupling devices
CEN/TC 256/SC 2/WG 38, Wheel/Rail Friction Management
CEN/TC 256/SC 3, Rolling Stock Systems
CEN/TC 256/SC 3/WG 27, Doors
CEN/TC 256/SC 3/WG 36, Emergency and alarm systems
CEN/TC 256/SC 3/WG 37, Driver's cabs and windscreens
CEN/TC 256/SC 3/WG 47, Braking
CEN/TC 256/SC 3/WG 49, Glazing
CEN/TC 256/SC 3/WG 53, Platform Barrier Systems
CEN/TC 256/SC 3/WG 8, Air conditionning, Heating and Ventilation
CEN/TC 256/SC 3/WG 9, Lighting and Trackside Signage
CEN/TC 256/WG 1, Fire Protection
CEN/TC 256/WG 10, Vehicle/Track Interaction
CEN/TC 256/WG 19, Technical drawings
CEN/TC 256/WG 3, Acoustics
CEN/TC 256/WG 32, Gauges
CEN/TC 256/WG 43, Ground based services
CEN/TC 256/WG 44, Persons of Reduced Mobility (PRM)
CEN/TC 256/WG 48, Rolling Stock Maintenance
CEN/TC 256/WG 51, Advisory Group Labour Health and Safety
CEN/TC 256/WG 6, Aerodynamics
CEN/TC 256/WG 7, Ride comfort
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Järnvägsteknik (45) Järnvägar (14.540) Material och komponenter för järnvägsteknik (45.040) Rullande material (45.060) Räls och rälsdelar (45.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Varför ska man delta i SIS/TK 254

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 254 där vi berättar om fördelarna med att vara med i kommittén

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Linnea Sundström
Projektledare
linnea.sundstrom@sis.se

Jennifer Arleheim
Projektassistent
jennifer.arleheim@sis.se