Standardutveckling · SIS/TK 586

Kompetenskrav hos tullombud

Tullombudstjänster kan antingen tillhandhållas som en separat tjänst av fristående tullombud, koncern­tullombud eller ingå som en del i en logistiktjänst levererad av speditörer eller logistik­företag. SIS/TK 586 har deltagit i arbetet med att ta fram en kompetensstandard inom området, "SS-EN 16992:2017 Kompetenskrav för tullombud". Arbetet med standarden är avslutat, och kommittén är inaktiv. Inom området finns också en certifieringsordning för att certifiera tullombudstjänster baserat på denna kompetensstandard.

Tullombud som uppfyller kraven för att erhålla AEO-status är berättigade till att erbjuda sina tjänster i andra EU-stater än där man har sitt säte. AEO-status kan erhållas av aktörer oberoende om de agerar för egen räkning eller på uppdrag av någon annan part.
 
AEO-status är giltigt inom hela EU och villkoren för beviljandet finns angivna i UCC unionens tull­kodex. Ett av dessa villkor är att tullombudet har erforderlig kompetens, kunskap och praktisk erfa­renhet, inom det område i vilket man verkar. Bedömning av överensstämmelse med dessa villkor, särskilt villkoret rörande yrkeserfarenhet, bedöms i kontexten av det område där man verkar.
 
Målet med standardiseringsarbetet har varit att ta fram en europastandard som specificerar krav på tullombuds­tjänster som levereras i andra stater än den där man har sitt säte.

Inom området finns också framtaget en certifieringsordning som kan användas av certifieringorgan för tredjepartscertifiering av tullombudstjänst, baserat på kompetensstandarden: SIS-TS 53 Tullombudstjänst – Certifieringsordning för tullombudstjänster baserat på kompetens enligt SS-EN 16992:2017

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 2 standarder
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Tjänster för företag (03.080.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lars Bonnevier
Projektledare
08-55552041
lars.bonnevier@sis.se

Maria Andersson
Projektassistent
08-55552175
maria.andersson@sis.se