Standardutveckling · SIS/TK 570

Webbkartografi

Ett tjänstebaserat utbyte av geodata ställer nya krav på kartografisk utformning och tekniken ger nya möjligheter. För att nå full effekt så krävs dock att kartografin är anpassad så att tjänsterna blir användbara i kombination med varandra. Då gäller det att komma överens om riktlinjer för presentation och kombination av webbkartografiska geodatatjänster.

Utvecklingen i samhället går mot ett tjänstebaserat utbyte av geodata. Via ett tjänstebaserat utbyte kan man effektivisera användningen av geodata. Geodatatjänsterna tillhandahålls i regel med en kartografi som har till syfte att på ett tydligt sätt visa den egna informationen. När flera geodatatjänster sampresenteras så försämras normalt läsbarheten väsentligt. Kommittén vill bidra till att den webbkartografiska kvaliteten förbättras på detta område.

Arbetet omfattar bland annat att:

  • öka kunskapen om webbkartografiska möjligheter i Sverige
  • följa internationellt arbete inom området
  • bidra till att framtagna riktlinjer för webbkartografi sprids och används
  • bidra till att termer och definitioner på området är väl kända och används
  • arbeta med kartsymboler i webbkartor.

Arbetet ska bedrivas med en stegvis ansats där olika delmål sätts upp. I ett inledningsskede fokuseras särskilt på kunskapsuppbyggnad på området inom kommittén och att inventera befintliga arbeten, projekt och material. Användarfall från deltagarnas egna organisationer och/eller parallella externa projekt där deltagare är med, kan användas i arbetet. Kommittén kommer också att genomföra olika typer av tester. 

Kommittén följer utvecklingen av aktuella standarder i internationellt standardiseringsarbetet inom ramen för ISO och OGC.

Mer information om kommitténs arbete:

Deltagare 7 företag och organisationer
Gisassistans AB, Föllinge
Lantmäteriet, Gävle
Lantmäteriet Norrbottens Län Div 1, Luleå
Lunds universitet GIS-centrum, Lund
Sjöfartsverket, Norrköping
Sveriges Geologiska Undersökning, Uppsala
Trafikverket, Malmö
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Informationsmaterial Informationsmaterial

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Informationsteknik, kontorsutrustning (35) Informationsteknik Allmänt (35.020)