Standardutveckling · SIS/TK 544

Fysiskt informationsbevarande

Kan man egentligen vara säker på att dokument på papper kommer att bevaras över tiden? Är papperet man skriver ut på beständigt, kommer trycket att finnas kvar, är lådan som dokumenten läggs i beständig, utgör lokalen där lådan förvaras en bra miljö? Detta är av enorm betydelse. Denna kommitté arbetar för att säkerställa just detta.

Det ska finnas fastställda regler och principer för hur man hanterar och arkiverar dokument på papper. Standarder för skrivmedel, förvaringsmiljö och förvaringsmetoder säkerställer långtidsförvaring av olika informationsbärare såsom böcker, papper och diskar.

Kommittén Fysiskt informationsbevarande verkar för att internationella standarder för papper, förvaring och bokbindning tillgodoser svenska behov. Kommittén konstituerades 2011 efter en omorganisation av området för den nedlagda kommittén Information och dokumentation, SIS/TK 321. Den gamla kommittén delades upp i sex olika kommittéer – se även TK 543, 545, 546 och 549.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO:s kommitté Information and documentation, ISO/TC 46. På så sätt kan vi driva utvecklingen av ISO-standarderna så att de främjar svenska intressenter och svensk industri. Arbetet stödjer även fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna.

Kommittén utarbetar även nationella standarder, till exempel för bokbindning, då det finns särskilda behov i Sverige eller om man inte har resurser att driva arbetet internationellt.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap från både offentlig och privat sektor. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Kommittén är intresserad av kontakt med samtliga svenska företag, myndigheter och organisationer som har nytta av kommitténs arbete.

Vill du vara med i kommittén?

För den som vill påverka en internationell standard finns det inget som är så effektivt som att aktivt delta i arbetet. Man kan även engagera sig i kommittén och enbart delta nationellt. Intressenter som inte vill engagera sig aktivt i kommittén kan välja att bli prenumeranter på information från kommittén och på så sätt hålla koll på vad som händer.

I kommittén kan du som är representant från någon av följande typer av organisationer delta: näringsliv, myndigheter, länsstyrelser, branschorgan, intresseorganisationer, mjukvaruutvecklare, programvarutillverkare, universitet och högskolor. Ytterligare deltagare välkomnas, kontakta SIS projektledare för mer information.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 5 standarder
ISO 23404, Information and documentation - Papers and boards used for the conservation - Measurement of the impact of conservation materials on paper cellulose
ISO 21110, Information and documentation -- Emergency preparedness and response
ISO 8, Information and documentation - Presentation and identification of periodicals
ISO 20674-1, Information and documentation -- Transliteration of scripts in use in Thailand -- Part 1: Transliteration of Akson-Thai-Noi
ISO/TR 19814, Information and documentation - Holdings management for archive and library holdings
Visa fler Visa färre
Utgivet 16 standarder
Deltagare 1 företag och organisationer
Riksarkivet, Stockholm
Internationellt deltagande 2 internationella kommittéer
ISO/TC 46, Information and documentation
ISO/TC 46/SC 10, Requirements for document storage and conditions for preservation
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Terminologi och dokumentation Skrivning och translitterering Tryckeri- och förlagsverksamhet Kodning av information Askar, boxar, lådor Pappersteknik Papper och papp Kontorspapper