Standardutveckling · SIS/TK 501

Fysisk planering

Användningen av Sveriges mark, 449 964 km2 fördelat på 290 kommuner, bestäms i planprocessen. Det är många som har intressen i denna process – kommunerna, myndigheterna, företagen och allmänheten, och de behöver kommunicera med varandra för att kunna fatta beslut i planfrågorna.

Att avgöra framtida markanvändning tillhör en av de mer komplexa beslutsprocesserna i samhället. Mängder av information ska hämtas in, sammanställas och presenteras på ett begripligt sätt för berörda intressenter – fastighetsägare, hyresgäster, kommunala och statliga myndigheter, intresseorganisationer m.fl.

Genom informationsteknikens utveckling sker kommunikationen i planprocessen i allt större utsträckning digitalt. Detta förutsätter att informationen i systemen följer vissa regler för bland annat struktur och format.

Möjligheterna att utveckla e-tjänster inom sektorn planering, byggande och boende är stora. Det är frivilligt att följa standard, men genom att åta sig att följa den så kan användarvänligheten förbättras och effektiviseringen öka inom förvaltningarna.

Standarder underlättar arbetet för många, till exempel genom att ge stöd och struktur i arbetet. Den ger också möjlighet att utveckla nya tjänster för aktörer inom flera samhällssektorer.

Svensk nationell standard för detaljplaner

Kommittén har tagit fram en standard för digital representation av planbestämmelser i en detaljplan. Syftet med standarden är att det ska bli möjligt att

• utbyta information inom och mellan organisationer

• bearbeta data från flera olika detaljplaner

• utveckla applikationer och e-tjänster

• minska kostnader vid byte av systemleverantör.

Med en harmonisering ökar tillgängligheten till information och informationsutbyte för medborgare, kommuner, företag, organisationer och myndigheter.

Inom kommitténs område faller även sådant som

• digitalisering av äldre planer

• digitalisering av planprocessen

• digitalisering av andra typer av planer, t.ex. översiktsplaner,

• presentationsmanér i plankartan.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap från myndigheter, kommuner och programvaruleverantörer. Deltagarna är med och påverkar vad som behöver standardiseras och hur standarderna ska utformas. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och möjligheter. Nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Fysisk planering. Kanske att du idag arbetar med kommunal eller regional planering, eller med utveckling av stödsystem för planering. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
SIS 637042, Geografisk information — Detaljplan — Gränssnitt för ärendehantering
Organisation 4 arbetsgrupper
SIS/TK 501/AG 01, Testbädd
SIS/TK 501/AG 06, Planprocessen
SIS/TK 501/AG 09, Införandestöd
SIS/TK 501/AG 10, 3D
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
Boverket, Karlskrona
Digpro Solutions AB, Stockholm
Lantmäteriet, Gävle
S-GROUP Solutions AB, Karlskrona
Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm
Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Uppsala kommun Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Informationsteknik Allmänt (35.020) Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Fysisk planering, stadsplanering (91.020)