Standardutveckling · SIS/TK 320

Väg- och järnvägsinformation

Datorbaserade planeringssystem med anknytning till väg, järnväg och transporter används allt mer. Det har lett till en ökad efterfrågan av standardiserad information och gränssnitt som underlag för digital samverkan. För att uppnå effektiva lösningar behöver information om alla typer av vägnät kunna överföras mellan olika system. Med ett enhetligt sätt att beskriva trafiknät underlättas samutnyttjande och effektivisering.

Problembilden kring begreppen väg- och järnvägsinformation kännetecknas av oklarheter/skillnader i struktur och avsaknad av gemensam begreppsbildning, vilket orsakar misstolkningar, felaktig användning av data och svårigheter att utbyta data. Utvecklingen inom området har medfört att en mängd datorbaserade planeringssystem med anknytning till området har framställts. Under de senaste åren har utvecklingen också börjat ta fart för system som stöder trafikanten under resan, t.ex. för navigering, hastighetsanpassning och annan information till fordonsföraren. Det har i sin tur lett till en ökad efterfrågan av datautbyte mellan olika datasystem.

Aktuellt är utgåva 2 av standarden: Geografisk information -Väg- och järnvägsnät - Applikations­schema, SS 637004:2009. Standarden ersätter den tidigare versionen, 
SS 637004-1:2006. Nyheterna är främst:

  • Förbättrade funktionerna för hantering av olika detaljeringsnivåer i nät.
  • Förbättrade samtida hantering av olika slags vägnät (t.ex. cykelvägnät).
  • Nya funktionalitet för komplicerade svängar (manöver), dvs. svängar över flera noder.
  • Standarden stödjer gång- och cykelvägnät 

Väg och järnvägsinformation, SIS/TK 320 har två arbetsgrupper:

  • Förvaltning, SIS/TK 320/AG 2
  • Objekttypskatalog Väg, SIS/TK 320/AG 3

Syftet med standardiseringen är att skapa samsyn mellan aktörerna om begreppens innebörd och informationens struktur. Detta stödjer rationell dataanvändning inom områden som drift och underhåll, transportplanering, fordonsnavigering och trafikantinformation och åstadkoms genom standardiserade databeskrivningar för vägnätet (referenssystemet) och vägrelaterad information.

Standardiserade referenssystem för vägrelaterad information skapar synergieffekter och sparar tid och pengar för dem som utvecklar, tillhandahåller och nyttjar vägrelaterade data och tjänster, såväl nationellt som internationellt. Detta bidrar till att vägrelaterad information kan göras ”lätt att nå och lätt att förstå” för alla som behöver den.

Verksamhetens omfattning

Våra arbetsuppgifter omfattar:

  • Utarbeta standarder och tillämpningsanvisningar för information rörande väg- och järnvägsnät. Standarderna ska vara tillämpliga för statliga, kommunala och privata väg- och järnvägsnät, vid utveckling av applikationer, för datautbyte samt för stöd vid uppbyggnad av databaser.
  • Informera om pågående arbete och resultat inom egna verksamhetsområdet.
  • Stödja införande och tillämpning, t.ex. med tolkningsstöd, stödjande dokument och utbildning.

Vi bedriver arbetet enligt det gemensamma regelverk av standarder och med stöd av den standardiseringsmetodik som TK 323 Geodata beslutar om.

Projektfinansiärer

Verksamheten inom Väg- och järnvägsinformation, SIS/TK 320, styrs och drivs av våra deltagare. Alla på marknaden (företag, myndigheter, statliga verk, ideella organisationer etc.) är välkomna att delta. I vårt arbete skapas mötesplatser där nya affärskontakter knyts och du kan vara med och utveckla framtidens standarder för väg- och järnvägsinformation. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
SS 637004-2, Geografisk information - Väg- och järnvägsnät - Del 2: Objekttypskatalog för vägrelaterad information
Organisation 2 arbetsgrupper
SIS/TK 320/AG 02, Förvaltning
SIS/TK 320/AG 03, Objekttypskatalog Väg
Deltagare 6 företag och organisationer
Lantmäteriet, Gävle
S-GROUP Solutions AB, GÄVLE
Sokigo AB, SUNDBYBERG
Sokigo AB, MORA
Trafikverket, Borlänge
Triona AB, BORLÄNGE
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Astronomi, geodesi, geografi (07.040) Informationsteknik, kontorsutrustning (35) IT-tillämpningar (35.240) Järnvägsteknik (45) Varudistribution (55.180) Varudistribution Allmänt (55.180.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mikael Hjalmarson
Projektledare
mikael.hjalmarson@sis.se

Åsa Wiklund
Projektassistent
asa.wiklund@sis.se