Standardutveckling · SIS/TK 166

Förpackningslogistik och spårbarhet

SIS/TK 166 Förpackningslogistik och spårbarhet - har uppgått i SIS/TK 611.

Denna kommité, TK 166, har slagits ihop med TK 542 i en ny kommitté TK 611, Systemintegration för unika enheters identifiering och dess attribut - 
se sis.se/tk611 för mer information.

Många aktuella standardförslag inom TK 166 handlar om grundteknologi för Internet of Things och andra tekniker för Automatisk dataidentifiering och datafångst (AIDC) men arbetet handlar även om applikationstekniska lösningar som till exempel hur förpackningar automatiskt ska kunna identifieras och följas under transporter och vilken information som ska specificeras och hur detta görs.

Kommittén samlar all standardisering inom AIDC-teknologier så som streckkoder, 2D-koder, Data Matrix, QR, Radio Frekvens Identifiering-märkning av förpackningar (RFID), Real-time locating systems (RTLS), Optical Caracter recognition (OCR) och Internet of Things in the supply chain (IoT).

Arbetet i kommittén möjliggör påverkan på innehåll i internationella och europeiska standarder. För att få en tydlig bild av vilka standarder som deltagande i kommitteen ger inflytande över finns en förteckning av publicerade standarder här och en förteckning av standarder under utveckling här

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 80 standarder
ISO/IEC 23200, Test Method for RFID Tag Interference Rejection Performance
ISO/IEC 15434, Informationstekink - AutoID tekniker - Syntax för databärare med hög kapacitet för automatisk datafångst
ISO/IEC 19823-16, Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 16: Part 16:Crypto suite ECDSA-ECDH security services for air interface communications
ISO/IEC 22603, Standard för elektronisk märkning
N1396 NWI RFID IN RAIL, Informationsteknik - RFID inom järnväg
ISO/IEC 19823-22, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av tjänstechiffersviter - Del 21: Chiffersvit SPECK
ISO/IEC 19823-21, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av tjänstechiffersviter - Del 21: Chiffersvit SIMON
ISO/TR 22251, RFID-programmeringsgränssnitt inom metallreturtransporter
ISO/IEC 29167-19, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 19: Chiffersvit RAMON säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 15963-2, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Unik identifiering av RF-taggar - Del 2: Registreringsförfarande för unik identifiering av RF-taggar.
ISO/IEC 15963-1, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Unik identifiering av RF-taggar - Del 1: Numreringssystem för unik identifiering av RF-taggar.
ISO/IEC TR 22417, Informationsteknik - Sakernas Internet (IoT) andvändningsfall
ISO/IEC 19823-19, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av tjänstechiffersviter - Del 19: Chiffersvit RAMON
ISO/IEC 22243, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Lokaliseringsmetoder av RFID-taggar
ISO/IEC 20924, Informationsteknik - Sakernas internet - Termer och definitioner
SIS-TS 308100, Informationsteknik - för Internet of Things - Referensarkitektur
ISO/IEC 21823-1, Sakernas internet (IoT) - Interoperabilitet för sakernas internet - Del 1: Ramverk
EN 17099, Informationsteknik - Fisk och fiskprodukter - krav för märkning av distributionsenheter och pallar i handel med fisk- och skaldjursprodukter
ISO/IEC 21471, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Symbolisk specifikation för streckkoder - Utvidgad rektangulär matrisdata (DMRE)
ISO/IEC 21277, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av Radiofrekvensidentifieringsanordning - Chiffersvit
ISO/IEC 20994, Object Identifier Assignments for the Internet of Things
ISO/IEC TS 17451-2, Förpackningar - Kodifiering av innehåll för transport av hushållsartiklar och personliga tillhörigheter - Del 2: Meddelandestruktur för XML vid elektronisk överföring av inventeringsdata
ISO/IEC 29167-22, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 22: Chiffersvit SPECK säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29167-21, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 21: Chiffersvit SIMON säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 18000-4, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Del 4: Parametrar för kommunikation med luftgränssnitt vid 2,45 GHz läge 3
ISO/IEC TR 18047-7, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av Radiofrekvensidentifieringsenheter - Del 7: Testmetoder för aktiva luftgränssnitt med 433 MHz
ISO/IEC TR 29158, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Direktuppmärkning (DPM) kvalitetsriktlinjer
ISO/IEC 29167-10, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 10: Chiffersvit AES-128 säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 20830, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Han Xin Code streckkodssymbolspecifikation
ISO/IEC 24770-5, Informationsteknik - Provningsmetoder för prestanda på system för positionering i realtid (RTLS) - Del 5: Chirp frekvensspektrum (CSS) med 2,4 GHz luftgränssnitt
EN 17071, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Elektronisk typskylt
ISO/IEC 19823-17, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av tjänstechiffersviter - Del 17: chifferGPS
ISO/IEC 19823-13, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av tjänstechiffersviter - Del 13: Chiffersvit Grain-128A
ISO/IEC 19823-10, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av tjänstechiffersviter - Del 10: Chiffersvit AES-128
ISO/IEC 20248, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Datastrukturer - Metastruktur för digital signatur
ISO/IEC 29167-20, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 20: Säkerhetstjänster för luftgränssnitt - Chiffersvit Algebraic Eraser
ISO/IEC 29167-13, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 13: Chiffersvit Grain-12A säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 19823-1, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av tjänstechiffersviter - Del 1: Generella krav
ISO/IEC 18047-6, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av Radiofrekvensidentifieringsenheter - Del 6: Provningsmetoder för luftgränssnittskommunikation mellan 860 MHz och 960 MHz
ISO/IEC 18000-4/Amd 1, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Del 4: Parametrar för kommunikation med luftgränssnitt vid 2,45 GHz läge 3 - Tillägg 1: Utökning med läge 4
ISO/IEC 30141, Referensarkitektur för Sakernas Internet (IoT RA)
ISO/IEC 21451-2, Information technology - Smart transducer interface for sensors and actuators - Part 2: Serial point-to-point interface
ISO/IEC 21451-1, Information technology — Smart transducer interface for sensors and actuators — Part 1: Common network services
ISO/IEC 15426-2, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Specifikation för streckkodsverifierares överenstämmelse med krav - Del 2: Tvådimesionella symboler
ISO/IEC 18046-4, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av Radiofrekvensidentifieringsanordning - Del 4: Testmetoder för prestanda av RFID-portar i bibliotek
ISO/IEC 24730-21:2012/Cor 1, Informationsteknik - System för positionering i realtid (RTLS) - Del 21: Direktsekvensspridningsspektrum (DSSS) 2,4 GHz luftgränssnitt: Sändare som arbetar med en enda spridningskod och använder ett DBPSK-datakodning och BPSK-spridningsschema
ISO/IEC 24770-61, Informationsteknik - Provningsmetoder för prestanda på system för positionering i realtid (RTLS) - Del 61: Låg pulsrepetitionsfrekvens Ultra Wide Band (UWB) luftgränssnitt
ISO/IEC 24769-61, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av system för positionering i realtid (RTLS) - Del 61: Låg pulsrepetitionsfrekvens Ultra Wide Band (UWB) luftgränssnitt
ISO/IEC 29167-18, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 18: Säkerhetstjänster för luftgränssnitt - Chiffersvit Hummingbird2
ISO/IEC 24770-62, Informationsteknik - Provningsmetoder för prestanda på system för positionering i realtid (RTLS) - Del 62: Låg pulsrepetitionsfrekvens Ultra Wide Band (UWB) luftgränssnitt
ISO/IEC 24769-62, Informationsteknik - Provningsmetoder för överrensstämmelse av system för positionering i realtid (RTLS) - Del 62: Hög pulsrepetitionsfrekvens Ultra Wide Band (UWB) luftgränssnitt
ISO/IEC 18577, Informationsteknik - Sakernas Internet (IoT) i leverantörskedja - Transportenheter
ISO/IEC 18576, Informationsteknik - Sakernas Internet (IoT) i leverantörskedja - Returtransporter (RTI)
ISO/IEC 18575, Informationsteknik - Sakernas Internet (IoT) i leverantörskedja - Produkter och produktförpackningar
ISO/IEC 18574, Informationsteknik - Sakernas Internet (IoT) i leverantörskedja - Containeriserad last
ISO/IEC 15420:2009/Cor 1, Informationsteknik - AutoID-tekniker - EAN/UPC streckkodssymbologispecifikation
ISO/IEC 29167-17, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 17: Chiffersvit chifferGPS säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 19762, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Harmoniserad ordlista
ISO/IEC TS 29167-15, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 15: Chiffersvit XOR säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29167-16, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 16: Chiffersvit ECDSA-ECDH säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29167-14, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 14: Chiffersvit AES OFB-like säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29167-1, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 1: Säkerhetstjänster för RFID luftgränssnitt
ISO/IEC 24730-62, Informationsteknik - System för positionering i realtid (RTLS) - Del 62: Höghastighetspulsrepetitionsfrekvens Ultra Wide Band (UWB) luftgränssnitt
ISO/IEC 24769-2, Informationsteknik - Provningsmetoder för prestanda på system för positionering i realtid (RTLS) - Del 2: Testmetoder för luftgränssnittskommunikation vid 2,4 GHz
ISO/IEC 24730-61, Informationsteknik - System för positionering i realtid (RTLS) - Del 61: Låg pulsrepetitionsfrekvens Ultra Wide Band (UWB) luftgränssnitt
ISO/IEC DIS 29167-13, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 13: Chiffersvit Grain-12A säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29174-1, Informationsteknik - UII system och kodningsformat för mobila tjänster med automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 1: Identifieringssystem för accessutlöst multimedia information genom taggbaserad identifiering
ISO/IEC 29167-12, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 12: Chiffersvit ECC-DH säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29167-11, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 11: Chiffersvit PRESENT-80 säkerhetstjänster för luftgränssnitt
ISO/IEC 29174-2, Informationsteknik - UII system och kodningsformat för mobila tjänster med automatisk identifiering och datafångstteknik - Del 2: Registreringsförfaranden
ISO/IEC 24728, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Streckkodssymbolspecifikation - MicroPDF417
ISO/IEC 15438, Informationsteknik- AutoID-tekniker- Specifikationer för streckkodssymbologi - PDF 417
ISO/IEC 16480, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Läsning och visning av ORM av mobila enheter
ISO/IEC DIS 15426-2, Informationsteknik - AutoID-tekniker - Specifikation för streckkodsverifierares överenstämmelse med krav - Del 2: Tvådimesionella symboler
ISO/IEC 24791-3, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Radiofrekvensidentifiering (RFID) för artikelhantering - Systemförvaltning - Del 3: Apparaturhantering
ISO/IEC 29174, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Mobil artikelidentifiering och hantering - UII-schema och kodningsformat för mobila tjänster inom automatisk identifiering och datafångstteknik
ISO/IEC 29177, Informationsteknik - Automatisk identifiering och datafångstteknik - Identifieringsprotokoll för accessutlöst multimedia information genom taggbaserad identifiering
ISO/IEC 15961-3, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering: Dataprotokoll - Del 3: Datakonstruktioner
ISO/IEC 15961-2, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering: Dataprotokoll - Del 2: Registrering av RFID datakonstruktioner
ISO/IEC 15962, Informationsteknik - Radiofrekvensidentifiering för artikelhantering - Dataprotokoll: Datakodningsregler och logiska minnesfunktioner
Visa fler Visa färre
Deltagare 10 företag och organisationer
1A konsult, Täby
Branschföreningen Tågoperatörerna, Stockholm
Clayster Sweden AB, Västra Frölunda
Ericsson AB, Stockholm
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
GS1 Sweden AB, Stockholm
Nozomi AB, Sollentuna
Odette Sweden AB, Stockholm
Tetra Pak Packaging Solutions, Modena
Trafikverket, Borlänge
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/IEC JTC 1/SC 31, Automatic identification and data capture techniques
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 1, Data carrier
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 2, Data structure
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 4, Automatic Identification and Data Capture Techniques - Radio Frequency Identification for Item Management
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 7, Security for item management
ISO/IEC JTC 1/SC 31/WG 8, Application of AIDC standards
ISO/IEC JTC 1/WG 10, Internet of Things
ISO/TC 104/SC 4, Identification and communication
ISO/TC 122/WG 11, Household goods shipments
ISO/TC 122/WG 12, Supply chain applications of logistics technology
CEN/TC 225, AIDC technologies
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
I fokus just nu

Ämnesområden

Informationsteknik, kontorsutrustning Kodning av information IT-tillämpningar IT-tillämpningar inom transport Terminologi och dokumentation Ordlistor Informationsteknik (Ordlistor)