Nyhet · 2023-02-13

Sverige får stort europeiskt plastuppdrag

Sverige tar över sekretariatet för en viktig europeisk standardiseringskommitté för plast CEN/TC 249 Plastics. Detta sker i en tid då plast och dess miljöaspekter fått stor uppmärksamhet och förväntningarna på vad som ska uppnås med standardisering är höga.

- Utvecklingen inom standardiseringen av plast är högaktuell och särskilt inom området miljöaspekter. Det är ett stort och mycket hedrande uppdrag som visar att Sverige har en stark och aktiv roll i Europas arbetet mot en hållbar plastanvändning, säger Jenny Fagerland, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS, som föreslås bli kommitténs nya sekreterare.

- Utvecklingen inom standardiseringen av plast är högaktuell, särskilt inom området miljöaspekter. Det är ett stort och mycket hedrande uppdrag som visar att Sverige har en stark och aktiv roll i Europas arbete för en hållbar plastanvändning, säger Jenny Fagerland, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS, som föreslås bli kommitténs nya sekreterare.

Återbruket av plast måste öka rejält för att nå målsättningen om en mer hållbar plastanvändning. En förutsättning är att plasten behöver tillverkas på ett sätt som möjliggör återvinning, något som definieras i EU:s plaststrategi.

EU-kommissionen har även beslutat att en betydligt högre andel återvunnen plast måste användas i produkter som släpps på den inre marknaden. Därtill har FN:s medlemsländer enhälligt beslutat om att införa ett globalt plastavtal för att minimera utsläppen av plast. Europa ligger i framkant, men det finns fortfarande stor förbättringspotential. Standarder kommer att fylla en viktig funktion i denna utveckling.

- Det finns stora förväntningar på nya europeiska standarder som ska stödja EU-kommissionens initiativ om att öka upptaget av återvunnen plast i nya produkter (Circular Plastics Alliance). En begäran om standardisering på ett 50-tal nya standarder och ytterligare ett 10-tal som behöver revideras har beställts av EU kommissionen, M/584. Ungefär hälften av dem kommer att utvecklas i den här kommittén, säger Jenny Fagerland.

I slutet av februari 2023 tar SIS över kommittén och inför övertagandet genomförs ett förberedelsearbete med bland annat utformning av arbetsprogrammet för inkommande begäran om standardisering. Standarderna som efterfrågas i mandatet ska vara klara för publicering 2025.

Sverige har länge varit framgångsrika både när det gäller att producera och forska kring plast. Därtill har Sverige och SIS lyft plasten både inom Europa och internationellt, med en svensk plastkommitté (den som idag heter SIS/TK 156) som varit aktiv sedan 1950-talet. Den svenska aktiviteten har ökat kraftigt de senaste fem åren, på grund av kommitténs höga engagemang när det gäller klimataspekter och återvinning. Sverige leder även den internationella arbetsgruppen inom ISO för standardisering av mekanisk och kemisk återvinning av plast.