Ordlista

Här har vi samlat de förkortningar som oftast används i standardiseringssammanhang och förklarat dem kortfattat. Förkortningarna är sorterade i alfabetisk ordning.

CEN
European Committee for Standardization (Comité Européen de Normalisation). Utarbetar Europastandarder för områden som inte täcks av CENELEC.

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardization (Comité Européen de Normalisation Electro-technique).
Utarbetar Europastandarder inom el.

CWA
CEN/CENELEC Workshop Agreement. Tekniskt dokument utarbetat av CEN- och CENELEC-organiserad arbetsgrupp.

EN
Europastandard från CEN/CENELEC.

ETSI
European Telecommunications Standards Institute. De utarbetar Europastandarder inom telekommunikationsområdet.

FDIS
Final Draft International Standard. Slutligt förslag till global standard från IEC eller ISO.

hEN
hEN står för harmoniserade standarder och är en särskild kategori av europeiska standarder som ett europeiskt standardiseringsorgan tar fram på uppdrag av EU-kommissionen. Harmoniserade standarder används för att visa att dina produkter eller tjänster uppfyller de tekniska kraven i EU-lagstiftningen.

ICS

International Classification for Standards. Ett internationellt klassificeringssystem för standarder.

IEC

International Electrotechnical Commission. Utarbetar internationell standard inom området el.

ISO

International Organization for Standardization. Utarbetar internationell standard inom alla områden utom
telekommunikation och elteknik.

ITS
Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen. Utarbetar och bevakar standardisering inom informationsteknik.
En av de svenska medlemmarna i ETSI, European Telecommunications Standards Institute.

ITU

International Telecommunication Union. Utarbetar internationella standarder inom radio och telekommunikation.

IWA

ISO Workshop Agreement. Tekniskt dokument utarbetad av ISO-organiserad arbetsgrupp.

Konsoliderad
En konsoliderad standard har sitt tillägg inarbetat och ersätter tidigare utgåva.

PAS
Publicly Available Specifications. Tekniska dokument inom IEC och ISO.

prEN
Förslag till Europastandard från CEN, CENELEC eller ETSI.

SC
Sub Committees

SEK
SEK Svensk Elstandard. Svarar för standardiseringen inom området el i Sverige. Svensk medlem i CENELEC och IEC.

SIS
SIS, Svenska institutet för standarder. Svensk medlem i CEN och ISO.

SIS-TR
Technical Report. Teknisk rapport som beskriver resultat av undersökningar eller andra studier.

SIS-TS

Technical Specification. Teknisk specifikation som anger tekniska krav som ska uppfyllas av en produkt,
process eller tjänst.

SIS-WA

SIS Work Shop Agreement. Överenskommelse som ger regler, riktlinjer eller kännetecken för aktiviteter eller deras resultat.

SIS-WS

SIS Workshop. Standardiseringsprojekt med syfte att snabbt ta fram SIS Workshop Agreement.

SS
Svensk standard. Fastställs av SIS, SEK eller ITS. SS ingår som första led i beteckningen för svensk standard
fastställd efter 1 januari 1978.

SS/T1

Tillägg 1 till svensk standard.

SS-EN
Europastandard fastställd som svensk standard.

SS-EN/AC

Rättelse till Europastandard fastställd som svensk standard.

SS-EN/A1
Tillägg 1 till Europastandard fastställd som svensk standard.

SS-EN ISO
Internationell standard från ISO som blivit Europastandard och fastställd som svensk standard.

SS-EN ISO/AC
Rättelse till standard från ISO som blivit Europastandard och fastställd som svensk standard.

SS-EN ISO/A1
Tillägg 1 till standard från ISO som blivit Europastandard och fastställd som svensk standard.

SS-EN ISO/IEC
Internationell standard från ISO/IEC som blivit Europastandard och fastställd som svensk standard.

SS-IEC
IEC-standard fastställd som svensk standard.

SS-ISO
ISO-standard fastställd som svensk standard.

SS-ISO Amd 1
ISO-standard fastställd som svensk standard. Tillägg 1.

SS-ISO/Cor 1
ISO-standard fastställd som svensk standard. Rättelse 1.

WD
Working Draft. Förslag till internationell standard eller Europastandard utarbetade i WG.

WG
Working Group. Arbetsgrupp tillsatt av t. ex. en internationell kommitté.

WI
Work Item. Ärende, en avgränsad arbetsuppgift som avser att resultera i en standard.