SIS presenterar undersökning om framtida transporter

SIS har nyligen genomfört en marknadsundersökning inriktad på att finna viktiga fokusområden inom ämnesområdet ”Framtida transporter i en hållbar stad”. Undersökningen har utförts genom djupintervjuer med ett 30-tal personer från olika delar av transportsektorn och fordonsbranschen, innovationsstödjande aktörer samt offentlig sektor.

Länk till nerladdningsbar version

Trots varierande perspektiv hos de olika respondenterna har undersökningen funnit hög grad av samsyn kring tre primära utvecklingsområden som driver utvecklingen:

 • Digitalisering/ICT
 • Automatisering
 • Elektrifiering

Utöver detta lyfts framförallt infrastruktur och nya affärsmodeller som sekundära utvecklingsområden, som kan främja och till viss del driva utveckling av de primära områdena.

Inom samtliga områden har en merpart av respondenterna framfört att det finns ett tydligt behov av standardisering, som delar av de ramar och regelverk som krävs för realisering av den utveckling som sker runt om i världen.  

Digitalisering

Digitaliseringen av våra trafiksystem och våra fordon pågår i hög takt. Respondenterna rapporterar bland annat om en ökad komplexitet och ökande datamängder, och det är tydligt att den digitala infrastrukturen blir allt viktigare.

I undersökningen lyfts framförallt vikten av ramar och regelverk kring:

 • Kommunikation och gränssnitt för överföring
  - fordon-förare
  - fordon-fordon
  - fordon-infrastruktur
 • Delning och ägarskap av data
 • Datasäkerhet

Avsaknaden av ramar och regelverk inom dessa områden skapar förvisso en öppen och kreativ spelplan, men kan göra det svårt att framtidssäkra sina satsningar. Och vet man inte vilka förutsättningar som gäller så får detta en hämmande effekt på investeringarna. Detta kan exempelvis handla om att det saknas en internationellt överenskommen standard på ett område, vilket kan skapa ett kostsamt val mellan olika förekommande lösningar.

Automatisering

Som en följd av digitalisering av våra fordon pågår automatisering i hög takt. I detta innefattas givetvis automona fordon, men även mer specifik tillämpning såsom

 • Aktiv säkerhet i fordon
 • Geofencing
 • Platooning
 • Effektivare / automatiskt underhåll
 • Sensoravläsning
 • Drönartrafik

Utvecklingen har på många håll kommit långt med mycket arbete i sena utvecklingsfaser och försöksverksamhet, men en bred kommersialisering av teknologierna återstår i de flesta fall. 

Vad gäller ramverk och standarder så finns brister som gör att teknik och system är svåra att skala upp i omfattning. Det räcker exempelvis inte att utvalda bilmodeller kan kommunicera med varandra, utan globala överenskommelser kring kommunikationsgränssnitt saknas fortfarande.

Bristen på globala ramverk och standarder blir om möjligt ännu tydligare när man ser på framtiden från ett systemperspektiv, där automatiserad trafikövervakning och trafikledningssystem är en del av visionen. Fordon kan inte tillverkas för att passa specifika system, utan system och fordon måste möta globala standarder för att fungera i sin helhet.

Elektrifiering

Det tredje primära utvecklingsområdet som undersökningen lyfter fram handlar i grunden om energislag, där alternativa och förnyelsebara bränslen kan inrymmas. Undersökningen visar dock på ett övervägande intresse för utvecklingen av elektrifieringen av våra fordon, och de utmaningar detta medför.

Användningen av Litium-jon batterier spås fördubblas till år 2025 och även energilagring med hjälp av vätgas har potential att utvecklas i stor grad. Med det kommer frågor kring val av teknik, återvinningsmöjligheter mm. som grundförutsättningar för storskalighet.

Vad gäller laddning så lyfter undersökningen vikten av snabb och säker laddning fokus, och enkelhet i laddanslutningar. Även överföring i elvägar är ett fokusområde.

Generellt kopplar flertalet respondenter dessa områden detta till standardiseringsbehov, då det är lätt att se vinsterna av en överenskommen standard för hantering av elektricitet.

Infrastruktur

Visionen av vår framtida trafik innefattar systemlösningar där fordon, trafik och samhälle är integrerade i mycket större grad än för närvarande. En autonom trafik minskar också behov av gatuutrymme, och målbilden med högre utnyttjandegrad eller färre fordon per person kan ha stor påverkan på hur vi bygger i framtiden.

I många av de tekniska lösningar som tas upp av respondenterna finns också inslag av behov av samordning och standardisering. Detta gäller såväl fysisk som digital infrastruktur, t.ex.

 • Laddinfrastruktur och laddstationer
 • Smarta hus (parkering) smarta lås, smart belysning, smart återvinning
 • Trafiksignaler, skyltning mm
 • Nya parkeringslösningar
 • Samordning mellan olika fordonsslag
 • Trafikhubbar och matartrafik                        

Nya affärsmodeller

Ett område som flertalet respondenter lyfter som viktigt för utvecklingen är de nya affärsmodeller som kommer att krävas för att realisera framtidens lösningar. Det finns en tydlig utveckling mot mer kollektiva lösningar och delade tjänster, men variationen på lösningar är stor, vilket till viss del är ett hinder för att kunna nå stor skala.

 • Mobilitetstjänster
 • Ändrad syn på ägande
 • Samordning av olika fordonsslag
 • Samlastning
 • Kombinationer av tjänster – t.ex. gods+persontransport
 • Nya sätt att ta betalt
 • Nya sätt att handla – ökande internethandel
 • Nya sätt att konsumera transporter
 • Rollfördelning – vem som gör vad kan komma att förändras

Standardisering av affärsmodeller är relativt nytt inom internationell standardisering, och SIS finner det mycket intressant att detta behov uttrycks. Standardisering och de verktyg som används i standardiseringen är fullt applicerbara även i dessa avseenden, för att finna neutrala överenskommelser som kan få bred spridning.

Om standardisering i undersökningen

Undersökningen visar en generell uppfattning att det finns behov av samordning och standardisering då detta i de allra flesta fall bedöms underlätta och bidra till en snabbare utveckling. Viss risk finns dock på att alltför snabb samordning och standardisering kan leda till att man låser fast sig vid tekniker som sedan visar sig att bli obsoleta och att detta i så fall hämmar utvecklingen att nå en bättre lösning.

Några respondenter har även pekat på att utmaningen inte är att få till nya standarder utan att få en bred uppslutning av olika intressenter i de tekniska kommittéer som jobbar med standardiseringsfrågorna. Här är SIS inställning att det är en viktig uppgift att upplysa om att enda gången man kan förvänta sig en standard inom ett område, är när man själv bidra till utvecklingen av en viss standard. 

Vidare så uppger i första hand respondenterna att det finns behov/intresse av att etablera internationella standarder. Helst världstäckande, men minst på europanivå. Detta ligger också i linje med systemperspektivet där vi inte kan åstadkomma nationella lösningar, eftersom vi lever i en global tillvaro där såväl fordon som infrastrukturlösningar, affärsmodeller mm måste vara globalt anpassade.

Slutligen lyfts vikten av att i vissa delar räcker inte standarder och andra frivilliga överenskommelser utan här måste det till lagstiftning eller politiska beslut för att styra utvecklingen. Här är det av vikt att förtydliga standardiseringens dubbla roller. Dels fungerar standardisering som instrument för utvecklingsfrämjande överenskommelser, dels som en förlängning av den svenska och europeiska lagstiftningen. I det sistnämnda kan är lagstiftare välja att överlåta till en standard att förklara hur ett lagkrav kan uppfyllas. 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd under perioden december 2017 till mars 2018 med stöd av Fürst Scandinavian Research AB.


Om undersökningen

Undersökningen "Transporter i en hållbar stad - kartläggning av behov av standardisering och samordning inom transport/infrastruktur" är genomförd under perioden december 2017 till mars 2018 med stöd av Fürst Scandinavian Research AB.

Kontakt

Andres Dingvall Rauchwerger
Affärsområdeschef samhällsbyggnad på SIS

andres.d.rauchwerger@sis.se
08 555 521 09

Volvo rustar för en fossilfri framtid

Utvecklingen av smarta, hållbara transportlösningar i städerna är på väg att ta ett jättesprång. Volvokoncernen ligger långt fram och tänker spela en avgörande roll i framtidens smarta städer.