Förkortningar

På den här sidan har vi samlat några förkortningar som ofta används i standardiseringssammanhang.

När det gäller förkortningar som används i europeisk och internationell standardisering – se följande webbsidor:

Nedan följer en lista av förkortningar som används i standardisering.

AG

Arbetsgrupp, inom standardisering normalt inordnad under en teknisk kommitté och arbetar på dess uppdrag.

ASTM

ASTM International. Standardiseringsorganisation

CEN

European Committee for Standardization. Utarbetar Europastandarder för områden som inte täcks av CENELEC och ETSI.

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization. Utarbetar Europastandarder inom elområdet.

EA

European co-operation for Accreditation. Tar fram gemensamma riktlinjer för ackreditering och certifiering i Europa.

EC

European Commission, EU-kommissionen

ECE

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

EEA

European Economic Area

EN

Europastandard från CEN eller CENELEC

EOTC

European Organization for Conformity Assessment. Europeiskt organ för provning och certifiering inom det frivilliga området.

ETSI

European Telecommunications Standards Institute. Utarbetar europastandarder inom telekommunikationsområdet.

ftSS

Förslag till svensk standard. Arbetsdokument som görs tillgängligt för svenska intressenter genom SIS-remiss

GHG

Greenhouse gases. Växthusgaser.

GRI

Global Reporting Initiative. Nätverk som utarbetar riktlinjer för hållbarhetsredovisningar.

GWP

Global Warming Potential

IAF

International Accreditation Forum. Ackrediteringsorganens samarbetsorganisation. Tar fram gemensamma riktlinjer.

ICS

International Classification for Standards. Internationellt klassificeringssystem för standarder som bland annat används för att dela in standarder i ämnesområden på www.sis.se.

ICT

Information and Communication Technologies

IEC

International Electrotechnical Commission. Utarbetar global standard inom elområdet.

IFAN

International Federation of Standards Users. Internationell organisation som närmast motsvarar STANTEK i Sverige.

IQNet

International Certification Network. Internationellt samarbetsforum för erkända certifieringsorgan av kvalitetssystem med syfte att erkänna varandras certifikat.

INSTA

Nordisk standard

ISO

International Organization for Standardization. Utarbetar global standard inom alla områden utom telekommunikation och elteknik.

ITS

Informationstekniska standardiseringen. Utarbetar och bevakar standardisering inom telekommunikationsområdet. Medlem i ETSI.

ITU

International Telecommunication Union. Utarbetar globala standarder inom radio och telekommunikation.

JTC 1

ISO/IEC Joint Technical Committee 1. Internationell kommitté för IT-standardisering

MSS

Management System Standard. Ledningssystemstandard

NSB

National Standardizing Body. Nationellt standardiseringsorgan.

NSS

Nämnden för svensk standard. Organ under SSF som tillstyrker/avstyrker fastställande av svensk nationell standard. Nämnden består av en ordförande från SSF och en ledamot varje svenskt standardiseringsorgan.

RG

Remissgrupp eller Rådgivningsgrupp inom standardisering

SEK

Svensk Elstandard. Standardiseringsorgan som utarbetar och bevakar standardisering inom elområdet och representerar Sverige i IEC och CENELEC.

sftSS

slutligt förslag till svensk standard

SG

Styrgrupp eller Samordningsgrupp inom standardisering

SI

Système International d'Unités, det internationella måttsystemet. Specificeras i SS-EN ISO 80000-serien

SIS WA

SIS Workshop Agreement

SIS-CEN/TR

Europeisk teknisk rapport som publicerats av SIS

SIS-CEN/TS

Europeisk teknisk specifikation som publicerats av SIS

Internationell teknisk rapport som publicerats av SIS

SIS-ISO/TS

Internationell teknisk specifikation som publicerats av SIS

SIS-SP

Svensk specifikation, utarbetas av SPG i SIS regi

SIS-TR

Teknisk rapport utarbetad i SIS regi

SIS-TS

Teknisk specifikation utarbetad i SIS regi

SIS-WA

SIS Workshop Agreement. Överenskommelse som ger regler, riktlinjer eller kännetecken för aktiviteter eller deras resultat.

SME

Small and Medium sized Enterprises. Små och medelstora företag.

SPG

Specifikationsgrupp, grupp i regi av SIS som utarbetar svenska specifikationer (SIS-SP)

SS

Svensk standard. Fastställs av svenskt standardiseringsorgan. SS ingår som första led i alla standardbeteckningar utarbetade efter 1 januari 1978

SS/T1

Tillägg (nummer 1) till svensk standard.

SS-EN

Europastandard fastställd som svensk standard.

SS-EN ISO

Europeisk och internationell standard från ISO, fastställd som svensk standard.

SS-EN ISO/A1

Tillägg (nummer 1) till europeisk och internationell standard från ISO

SS-EN ISO/AC

Rättelse till europeisk och internationell standard från ISO

SS-EN ISO/IEC

Europeisk internationell standard, gemensam för ISO och IEC, fastställd som svensk standard

SS-ETS

ETSI-standard fastställd som svensk standard

SS-HD

Harmoniseringsdokument inom elområdet, fastställd som svensk standard

SS-IEC

IEC-standard fastställd som svensk standard

SS-ISO

ISO-standard fastställd som svensk standard

SS-ISO/Amd 1

Tillägg (nummer 1) till ISO-standard fastställd som svensk standard.

SS-ISO/Cor 1

Rättelse (nummer 1) till ISO-standard fastställd som svensk standard.

SS-NET

Europastandard inom telekommunikationsområdet från ETSI fastställd som svensk standard

SSF

Sveriges Standardiseringsförbund. Centralorgan för standardiseringen i Sverige. Medlemmar är de svenska standardiseringsorganen SIS, SEK och ITS. SSF ersatte 2012 de väsentliga delarna av verksamheten inom Sveriges Standardiseringsråd, SSR

STANTEK

Standardiseringstekniska föreningen

TK

Teknisk kommitté. Kommitté inom en standardiseringsorganisation som driver ett eller flera standardiseringsprojekt

TNC

Terminologicentrum AB

TR

Teknisk rapport / Technical Report. Informativt dokument som t.ex. ger vägledning eller beskriver resultat av undersökningar.

TS

Teknisk specifikation / Technical Specification. Normativt dokument som är utformat enligt samma regler som en standard men inte är fastställt som standard.


Vad betyder ISO?

ISO är härledd från grekiska isos, vilket betyder lika.

Eftersom "International Organization for Standardization" skulle ha olika akronymer på olika språk (IOS på engelska, OIN på franska för Organization Internationale de normalization) bestämde ISO:s grundare sig för ISO.

Vad är ISO?

ISO är den internationella standardiserings-organisationen. ISO är oberoende och icke-statlig med över 160 nationella standardiseringsorgan som medlemmar.

SIS är Sveriges nationella standardiseringsorgan och därmed medlem i ISO.

Vad är CEN?

Bild på en flagga som består av olika europeiska flaggor

CEN, den europeiska standardiserings-organisationen, är en oberoende och icke-statlig organisation med 34 europeiska länders standardiseringsorgan som medlemmar.

SIS är medlem, och representerar Sverige, i CEN.