Logga in

Marknadstillträde, kontroll och förbud

Marknadstillträde för en produkt

En produkt som ska ut på marknaden ska uppfylla god säkerhetsteknisk praxis. Normalt sker detta genom att kraven i relevant standard uppfylls. Detta bör dokumenteras genom EG-försäkran, tekniskt underlag och slutligen CE-märkning av produkten.

Marknadskontroll

Med marknadskontroll menas att myndigheten kontrollerar produkterna när de väl finns ute på markanden. Myndigheten kontrollerar att produkten uppfyller de krav som gäller och vidtar åtgärder om produkterna inte gör det.

Övrigt

En huvudregel inom EU är att en produkt som lagligen säljs inom ett EU-land, fritt ska kunna marknadsföras i de övriga länderna. För de flesta produkter räcker det med en EG-försäkran om överensstämmelse att produkten uppfyller kraven medan det i andra fall är nödvändigt att få en bedömning av en tredje part (provnings- eller certifieringsorgan).

Säljförbud

Ansvaret för en varas säkerhet ligger på tillverkare och importörer. En produkt kan förbjudas att släppas ut på marknaden om det är så att den inte är säker utan kan orsaka ohälsa och olycksfall.

Varningsinformation och produktåterkallelse

Om det finns en särskild risk kan leverantören åläggas att lämna varningsinformation eller återkalla en produkt. Ett sådant föreläggande skall förenas med vite.Varningsinformation skall lämnas av leverantören till de som innehar produkten och den ska lämnas så att den kommer till de berördas kännedom, genom direkta meddelanden, annonser eller annan typ av marknadsföring.

En produktåterkallelse gäller alla exemplar av produkten. Det kan innebära att leverantören avhjälper felet som skaderisken gäller, att leverantören tar tillbaka varan och levererar en annan, felfri, vara av samma eller motsvarande slag eller att leverantören tar tillbaka varan och lämnar ersättning för den.

Åtalsanmälan

Brott mot regler om märkning eller annan produktinformation, provning och kontroll eller regler om tillstånd, godkännande eller annat bevis om överensstämmelse med gällande krav för tekniska anordningar är direkt straffsanktionerade och skall lämnas till åklagare för prövning.