Logga in

Exempel på produktområden CE-märkning

Bedömning och hantering av omgivningsbuller (2002/49/EG)
Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket. 

Byggnaders energiprestanda (2010/31/EU)
Ansvarig myndighet är Boverket.

Byggprodukter (305/2011/EU)
Ansvarig myndighet är Boverket.

Elektromagnetisk kompatibilitet EMCD (2014/30/EG)
Ansvarig myndighet är Elsäkerhetsverket.

Energimärkning (2010/30/EU)
Ansvarig myndighet är Boverket.

Explosiva varor för civilt bruk (2014/28/EU)
Ansvarig myndighet är MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Fritidsbåtar (94/25/EG)
Ansvarig myndighet är Sjöfartsverket.

Gasapparater (2009/3142/EC)
Ansvarig myndighet är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Leksaker (2009/48/EG)
Ansvarig myndighet är Konsumentverket.

Lågspänning (2014/35/EG)
Ansvarig myndighet är Elsäkerhetsverket.

Maskinsäkerhet (2006/42/EG)
Ansvarig myndighet är Arbetsmiljöverket.

Medicintekniska produkter - Aktiva implantat (90/385/EEG)* 
Ansvarig myndighet är Läkemedelsverket.

Medicintekniska produkter - In vitro diagnostik (98/79/EG)*
Ansvarig myndighet är Läkemedelsverket.

Medicintekniska produkter (93/42/EEG)* 
Ansvarig myndighet är Läkemedelsverket.

Personlig skyddsutrustning (89/686/EEG)
Ansvarig myndighet är Arbetsmiljöverket/Konsumentverket.

Radio- och terminalutrustning (1999/5/EG)
Ansvarig myndighet är Post- och Telestyrelsen.

Tryckbärande anordningar (2014/68/EU)
Ansvarig myndighet är Arbetsmiljöverket.

Utrustning och säkersystem i explosionsfarliga omgivningar, ATEX (94/9/EG)Värmepannor (92/42/EEG)
Ansvarig myndighet är Boverket.

* Under våren 2017 vinner två nya förordningar laga kraft. Dels ”Förordning om medicintekniska produkter” (MDR) och dels ”Förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik” (IVDR). Läs mer på www.lakemedelsverket.se.