Standard Svensk standard · SS-ISO 26362:2009

Accesspaneler inom marknads-, opinions- och samhällsundersökningar - Vokabulär och servicekrav (ISO 26362:2009, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
Denna internationella standard specificerar begrepp och definitioner samt de krav som gäller för organisatio-ner och individer som äger och/eller använder accesspaneler för marknads-, opinions- eller samhällsunder-sökningar. Den anger mot vilka kriterier en leverantör av accesspanelstjänster kan utvärderas och mot vilken kvalitet en accesspanel kan bedömas. Denna internationella standard är tillämplig på alla typer av accesspaneler, oavsett om rekrytering och an-vändning sker online (dvs. via Internet) eller offline (dvs. via telefon, postalt eller personligt). ANM. 1 Vissa enskilda panelleverantörer utför endast vissa av de processer som är tillämpliga på kraven i denna inter-nationella standard. Andra organisationer kan också vara ansvariga för relevanta processer t.ex. när en accesspa-nelsägare och en undersökningsleverantör genomför en undersökning genom att använda en accesspanel. ANM. 2 Accesspaneler hanteras aktivt och skiljer sig på så sätt från urvalsramar, enkla databaser och namn- och adresslistor inklusive respondenter från tidigare undersökningar.

Ämnesområden

Tjänster (01.040.03) Sociologi, demografi (03.020)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Access panels in market, opinion and social research - Vocabulary and service requirements (ISO 26362:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-69069

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-09

Antal sidor: 44