Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9000:2005

Ledningssystem för kvalitet - Principer och terminologi (ISO 9000:2005)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 9000:2015

Omfattning
Denna standard beskriver principer för ledningssystem för kvalitet, vilket utgör ämnet för ISO 9000-familjen, och definierar tillhörande termer. Denna standard är tillämpbar för:

a) organisationer som vill uppnå fördelar genom att införa ett ledningssystem för kvalitet,
b) organisationer som vill kunna ha tilltro till att leverantörerna uppfyller deras krav på produkt,
c) användare av produkter,
d) dem som är beroende av en ömsesidig förståelse av den terminologi som används inom kvalitetsledning (t.ex. leverantörer, kunder, föreskrivande myndigheter),
e) dem inom eller utanför organisationen som bedömer kvalitetsledningssystemet eller reviderar det för att undersöka om krav enligt ISO 9001 uppfylls (t.ex. revisorer, föreskrivande myndigheter, certifieringsorganisationer),
f) dem inom eller utanför organisationen som ger råd eller utbildning om det ledningssystem för kvalitet som är lämpligt för organisationen ifråga,
g) dem som utvecklar närbesläktade standarder.

Ämnesområden

Tjänster (01.040.03) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2005)

Artikelnummer: STD-40941

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-10-07

Antal sidor: 80

Ersätter: SS-EN ISO 9000

Ersätts av: SS-EN ISO 9000:2015