Standard Svensk standard · SS-ISO 14050:2009

Miljöledning - Terminologi (ISO 14050:2009, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 14050:2010

Omfattning
Denna standard innehåller definitioner av grundläggande begrepp inom miljöledning som publicerats i standarderna i ISO 14000-serien.

ANM 1 Utöver termer på de tre officiella ISO-språken (engelska, franska och ryska), ger detta dokument motsvarande termer på spanska, arabiska, tyska, finska, italienska, holländska, norska, portugisiska och svenska. Termerna på spanska publiceras på ansvar av ISO/TC 207 Spanish Translation Task Force (STTF); termerna på arabiska publiceras på ansvar av ISO/TC 207 Arabic Translation Task Force (ATTF); övriga termer publiceras på ansvar av de nationella standardiseringsorganen i Tyskland (DIN), Finland (SFS), Italien (UNI), Nederländerna (NEN), Norge (SN), Portugal (IPQ) och Sverige (SIS). Motsvarande termer är endast för information. Endast de termer och definitioner som ges på de officiella språken kan betraktas som ISO termer och definitioner.

ANM. 2 Vissa definitioner åtföljs av anmärkningar. Dessa ger förtydligande eller exempel för att lättare förstå begreppen. I något fall kan anmärkningen på svenska, av språkliga skäl, skilja sig från den engelska versionen. Det kan även finnas svenska anmärkningar utöver originalets anmärkningar

ANM. 3 Termerna och definitionerna presenteras I en systematisk ordning, med alfabetiska index. Då en term i en definition eller i en anmärkning är definierad i en annan post anges detta genom att termen skrivs i fetstil följt av dess nummer inom parentes. Sådana termer kan ersättas med deras fullständiga definitioner..Svensk ANM. I denna engelsk-svenska utgåva av ISO 14050:2009 ingår endast termer och definitioner på engelska och svenska.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-71936

Utgåva: 3

Fastställd: 2009-12-07

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-ISO 14050:2004

Ersätts av: SS-EN ISO 14050:2010