Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14050:2010

Miljöledning - Terminologi (ISO 14050:2009)

Status: Gällande

Denna standard innehåller definitioner av grundläggande begrepp inom miljöledning som publicerats i standarderna i ISO 14000-serien. Standarden är indelad i följande kapitel: allmänna termer inom området miljöledning, miljöledningssystem, validering, verifiering och revision, produktsystem, livscykelanalys och växthusgaser. Bilaga A (informativ) redovisar ytterligare internationellt förekommande begrepp inom miljöområdet, t.ex. ”bästa tillgängliga teknik”, ”försiktighetsprincipen”, ”förorenaren betalar”, ”förorening” och ”hållbar utveckling”.

Utöver termer på de tre officiella ISO-språken (engelska, franska och ryska), ger detta dokument motsvarande termer på svenska, spanska, arabiska, tyska, finska, italienska, holländska, norska och portugisiska.

Omfattning
Denna standard innehåller definitioner av grundläggande begrepp inom miljöledning som publicerats i standarderna i ISO 14000-serien.

ANM 1 Utöver termer på de tre officiella ISO-språken (engelska, franska och ryska), ger detta dokument motsvarande termer på spanska, arabiska, tyska, finska, italienska, holländska, norska, portugisiska och svenska. Termerna på spanska publiceras på ansvar av ISO/TC 207 Spanish Translation Task Force (STTF); termerna på arabiska publiceras på ansvar av ISO/TC 207 Arabic Translation Task Force (ATTF); övriga termer publiceras på ansvar av de nationella standardiseringsorganen i Tyskland (DIN), Finland (SFS), Italien (UNI), Nederländerna (NEN), Norge (SN), Portugal (IPQ) och Sverige (SIS). Motsvarande termer är endast för information. Endast de termer och definitioner som ges på de officiella språken kan betraktas som ISO termer och definitioner.

ANM. 2 Vissa definitioner åtföljs av anmärkningar. Dessa ger förtydligande eller exempel för att lättare förstå begreppen. I något fall kan anmärkningen på svenska, av språkliga skäl, skilja sig från den engelska versionen. Det kan även finnas svenska anmärkningar utöver originalets anmärkningar

ANM. 3 Termerna och definitionerna presenteras I en systematisk ordning, med alfabetiska index. Då en term i en definition eller i en anmärkning är definierad i en annan post anges detta genom att termen skrivs i fetstil följt av dess nummer inom parentes. Sådana termer kan ersättas med deras fullständiga definitioner..Svensk ANM. I denna engelsk-svenska utgåva av ISO 14050:2009 ingår endast termer och definitioner på engelska och svenska.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Environmental management - Vocabulary (ISO 14050:2009)

Artikelnummer: STD-74175

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-24

Antal sidor: 72

Ersätter: SS-ISO 14050:2009