Standard Svensk standard · SS 627799-2

Ledningssystem för informationssäkerhet

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO/IEC 27001:2006

Omfattning
Specifikation med vägledning för användning
Denna standard anger krav för att upprätta, införa, driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra ett dokumenterat LIS inom ramen för organisationens samlade verksamhetsrisker. Standarden anger kraven för införande av styrmedel anpassade till behoven hos den enskilda organisationen, eller delar av den (se Bilaga B som ger informativ vägledning för användning av denna standard). Ett LIS är utformat för att säkerställa lämpliga och väl avvägda styrmedel för säkerhet som ger tillräckligt skydd för informationstillgångar och inger förtroende hos kunder och andra intressenter. Detta kan översättas till bibehållen och förbättrad konkurrensförmåga, kassaflöde, vinst, rättslig efterlevnad samt affärsprofil.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: SIS - Ledningssystem

Internationell titel: Information security management systems - Specification with guidance for use

Artikelnummer: STD-33769

Utgåva: 2

Fastställd: 2003-03-07

Antal sidor: 69

Ersätter: SS 627799-2

Ersätts av: SS-ISO/IEC 27001:2006