Standard Svensk standard · SS-EN 1993-4-1:2007/A1:2017

Eurokod 3 : Dimensionering av stålkonstruktioner - Del 4-1: Silor

Status: Gällande

Omfattning
(1) Del 4-1 av Eurokod 3 ger principer och råd för dimensionering av fristående eller understödda stålsilor med cirkulärt eller rektangulärt tvärsnitt.

(2) Reglerna som ges i denna del kompletterar eller ersätter de motsvarande reglerna i EN 1993-1.

(3) Denna del behandlar endast krav för bärförmåga och stabilitet av stålsilor. För andra krav (såsom driftssäkerhet, funktionella prestanda, tillverkning och montering, kvalitetskontroll, utformning av detaljer såsom manhål, flänsar, påfyllningsanordningar, utlopp och matare etc) hänvisas till tillämpliga standarder.

(4) Regler angående de specifika kraven för dimensionering mot jordbävning ges i EN 1998-4 som kom-pletterar och anpassar reglerna i Eurokod 3 för detta specifika fall.

(5) Dimensionering av bärande konstruktioner för silor behandlas i EN 1993-1-1. Den bärande konstruktionen anses bestå av alla konstruktionsdelar nedanför underflänsen av silons nedersta ring, se figur 1.1.

(6) Grundkonstruktioner i armerad betong för stålsilor dimensioneras enligt EN 1992 och EN 1997.

(7) Numeriska värden för laster och lasteffekter vid dimensionering av stålsilor ges i EN 1991-4 ”Laster på bärverk, Del 4: Silor och behållare”.

(8) Denna Del 4-1 behandlar inte:
— Bärförmåga mot brand;
— silor med innerväggar och andra invändiga konstruktioner;
— silor med kapacitet mindre än 100kN (10 ton);
— fall där särskilda åtgärder behövs för att begränsa konsekvenser av olyckor.

(9) De cirkulära silor som behandlas i denna standard är begränsade till axisymmetriska konstruktioner, även om de kan utsättas för osymmetrisk belastning och stödkonstruktionerna kan leda till krafter som inte är axisymmetriska.

Ämnesområden

Behandling och lagring av jordbruksprodukter (65.040.20) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 3, Stålkonstruktioner (91.070.03) Eurokod, övrigt (91.070.80) Stålkonstruktioner (91.080.13)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Stål- och aluminiumkonstruktioner samt samverkanskonstruktioner i stål och betong, SIS/TK 188

Internationell titel: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos

Artikelnummer: STD-8027511

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-21

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 1993-4-1:2007/A1:2017

Tillägg till: SS-EN 1993-4-1:2007 , SS-EN 1993-4-1:2007