Standard Svensk standard · SS-ISO 44001:2017

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan - Krav och ramverk (ISO 44001:2017, IDT)

Status: Gällande

I SS-ISO 44001:2017 anges krav för effektiv identifiering, utveckling och ledning av samverkansrelationer inom eller mellan organisationer.
SS-ISO 44001:2017 är tillämpligt på privata och offentliga organisationer oavsett storlek, från stora multinationella bolag och statliga organisationer, till ideella organisationer och mikroföretag/små företag.

Tillämpningen av SS-ISO 44001:2017 kan ske på flera olika nivåer, exempelvis:
– en enskild tillämpning (inklusive operativ enhet, verksamhet, enskilt projekt eller program, samman-slagningar och förvärv),
– en enskild relation (inklusive en-till-en-relationer, allianser, partnerskap, affärskunder, joint ventures),
– flera identifierade relationer (inklusive flerpartsallianser, konsortier, joint ventures, nätverk, utökade företag (extended enterprises) och leverantörskedjor),
– fullständig tillämpning inom hela organisationen på alla identifierade typer av relationer

Omfattning
ISO 44001:2017 specifies requirements for the effective identification, development and management of collaborative business relationships within or between organizations.
ISO 44001:2017 is applicable to private and public organizations of all sizes, from large multinational corporations and government organizations, to non-profit organizations and micro/small businesses.
Application of ISO 44001:2017 can be on several different levels, e.g.
? a single application (including operating unit, operating division, single project or programme, mergers and acquisitions);
? an individual relationship (including one-to-one relationships, alliance, partnership, business customers, joint venture);
? multiple identified relationships (including multiple partner alliances, consortia, joint ventures, networks, extended enterprise arrangements and end-to-end supply chains);
? full application organization-wide for all identified relationship types.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Ledningssystem (03.100.70)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan, SIS/TK 593

Internationell titel: Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework (ISO 44001:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-8027088

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-03-29

Antal sidor: 140

Finns även på: SS-ISO 44001:2017