Standard Svensk standard · SS-EN 13480-1:2017

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 1: Allmänt

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13480-1:2017+C2:2019 Tillägg: SS-EN 13480-1:2017/A1:2019

Omfattning
Denna Europastandard specificerar krav för industriella rörledningssystem och stöd, inklusive säkerhetssystem, tillverkade av metalliska material (men inledningsvis begränsad till stål) med avseende på säker drift. Denna Europastandard är tillämpbar på metalliska rörledningar ovan jord, i trumma eller nedgrävda, oberoende av tryck. Denna Europastandard är inte tillämpbar på: — Pipelines med tillbehör; — System för tillförsel, fördelning och utsläpp av vatten samt tilloppskanaler såsom turbinrör, trycktunnlar, tryckschakt för vattenkraftverk med specifika tillbehör; — Rörledning för fordon täckt av EEC typgodkännande procedurer i direktiv 70/156/EEC [1], 74/150/EEC [2] och 92/61/EEC [3]; — Detaljer specifikt konstruerade för kärnkraftsändamål, som vid haveri kan orsaka utsläpp av radioaktivitet; — Utrustning (inklusive rörledningen) för kontroll av brunnar vid petroleum-, gas- eller geotermisk prospektering och utvinning och i underjordiska lager som är avsedda att hålla och/eller styra brunnens tryck; — Rörledning för masugnar (inklusive ugnens kylning), varmluftrekuperatorer, stoftavskiljare och rökgasrenare till masugnar och direktreduktionsugnar med tillhörande kylsystem, gaskonvertrar, vakuumugnar och skänkar för smältning, omsmältning, avgasning och gjutning av stål och icke-järnmetaller; — Höljen för högspänningsutrustning såsom ställverk, kontrollutrustning och transformatorer; — Trycksatta rör för inneslutning av transmissionssystem som t ex elkraftkablar och telefonkablar; — Permanenta rörledningar för fartyg, raketer, flygplan och mobila offshoreenheter; — Invändiga rörledningar i medicinska anordningar som definieras i direktiv 93/142/EEC [4] om medicintekniska anordningar; — Invändiga rörledningar i ångpannor och rörledningar integrerade i tryckkärl.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Metallic industrial piping - Part 1: General

Artikelnummer: STD-80000434

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-08-24

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 13480-1:2017

Ersätter: SS-EN 13480-1:2012+C4:2016 , SS-EN 13480-1:2012+C4:2016

Ersätts av: SS-EN 13480-1:2017+C2:2019