Standard Svensk standard · SS-EN 81-72:2020

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 72: Brandbekämpningshissar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-72:2020

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 72: Brandbekämpningshissar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 Detta dokument specificerar de kompletterande eller avvikande krav från EN 81-20:2020 för nya personhissar och varupersonhissar som kan användas för brandbekämpning och evakueringsändamål under kontroll av räddningstjänstpersonal.
1.2 Detta dokument är tillämplig när följande villkor är uppfyllda:
— hisschaktet och området runt hissen är konstruerade så att intrång av brand, värme och rök till hisschaktet, maskinutrymmen och säkra utrymmen begränsas,
— byggnadskonstruktionen begränsar vattenflödet in i hisschaktet,
— brandbekämpningshissen används inte som utrymningsväg,
— hisschaktet och området runt hissen är brandskyddade till minst samma nivå som resten av byggnadsstrukturen,
— strömförsörjningen är säker och pålitlig,
— de elektriska kablarna som strömförsörjer hissen är brandskyddade med samma brandklassning som hisschaktet,
— en lämplig underhålls- och kontrollplan har upprättats.
1.3 Detta dokument täcker inte:
— hissar med delvis slutna schakt som används som brandbekämpningshissar,
— hissar i nya eller befintliga byggnader som inte är en del av den brandsäkra byggnadsstrukturen,
— väsentliga ändringar av befintliga hissar.
1.4 Detta dokument fastställer inte:
— antalet brandbekämpningshissar och betjänade våningar under pågående räddningsinsats med brandbekämpning och evakueringsändamål,
— storleken på säkra utrymmen,
— användning av annan hisskorg än den översta för räddningsinsatser, om det finns flera hisskorgar i ett gemensamt hisschakt under pågående räddningsinsats med brandbekämpning och evakueringsändamål.
1.5 Detta dokument behandlar de signifikanta faror samt riskfyllda situationer och händelser som är relevanta för brandbekämpningshissar (som är listade i avsnitt 4) när dessa används som avsett samt under de omständigheter som installatören har förutsett.
1.6 Följande signifikanta riskkällor behandlas inte i denna standard och antas hanteras av projektörer:
— otillräckligt antal eller felplacerade brandbekämpningshissar för förflyttning av räddningstjänstpersonalen upp i byggnaden,
— en brand inne i brandbekämpningshissens schakt, i säkert utrymme, i maskinrummet eller i hisskorgen,
— avsaknad av skyltar med våningsnummer på våningar,
— att vattenhanteringen inte fungerar korrekt.

Ämnesområden

Hissar, rulltrappor (91.140.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 81-72:2020

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Del 72: Brandbekämpningshissar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 465 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 465 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 344 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Hissar och rulltrappor, SIS/TK 211

Internationell titel: Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts

Artikelnummer: STD-80024029

Utgåva: 3

Fastställd: 2020-08-03

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 81-72:2020

Ersätter: SS-EN 81-72:2015 , SS-EN 81-72:2015