Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 9004

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

SIS-WF: ISO 9004 symbol

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO- standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Kvalitetsledning - En organisations kvalitet - Vägledning för att nå hållbar framgång (ISO 9004:2018)

Det här innebär standarden

Standarden SS-EN ISO 9004:2018, behandlar kvalitetsledning ur ett vidare perspektiv än ISO 9001. Den berör behov och förväntningar bland olika intressenter, och ger vägledning och stöd i arbetet med att uppnå hållbar framgång inom en organisation. Medan ISO 9001:2015 är inriktad på att skapa förtroende för en organisations produkter och tjänster, är ISO 9004 inriktat på att inge förtroende för organisationens förmåga att nå hållbar framgång.

Det här är hållbar framgång

Hållbar framgång är ett mått på en organisations förmåga att uppnå och upprätthålla sina mål på lång sikt. Det är ett arbete som är komplext och krävande, och som sker i en ständigt föränderlig omgivning.

Faktorer som påverkar en organisations framgång uppstår, förändras, växer eller avtar ständigt under årens lopp, och anpassning till dessa förändringar är viktig för hållbar framgång. Exempel på detta är socialt ansvarstagande, miljöfaktorer och kulturella faktorer utöver sådana som tidigare kan ha beaktats som t.ex. effektivitet, kvalitet och flexibilitet.

Fördelar med att använda standarden

Standarden beskriver en modell som baserar sig på de sju kvalitetsledningsprinciperna (beskrivs i ISO 9000:2015), och som ger dig och din organisation vägledning och stöd för att uppnå hållbar framgång. Här lyfts egenbedömning fram som ett viktigt verktyg när en organisations mognadsgrad ska ses över. Resultatet av egenbedömningen kan visa på organisationens styrkor och svagheter inom olika områden och bör användas för att finna möjligheter till förbättring och förnyelse.

SS-EN ISO 9004 kan användas inom alla organisationer, oberoende av storlek och typ av verksamhet, antingen tillsammans med SS-EN ISO 9001 och andra standarder för ledningssystem, eller självständigt.

SS-EN ISO 9004 är inte avsedd för användning i samband med certifiering, författningar eller avtal.

Nyheter i den senaste versionen

  • Utökat kapitel om ledarskap och den högsta ledningens ansvar för att bygga hållbara organisationer, främja etiskt uppträdande och gemensamma värderingar
  • Nytt kapitel om organisationens identitet, kultur, vision och kommunikation.
  • Nya begrepp till exempel "förnyelse och innovation" samt "naturresurser".
  • Konkreta tips på hur arbetet med ständiga förbättringar kan bidra till att stärka organisationen.
  • Avsnitten om kompetensförsörjning och medarbetarengagemang har utökats.

Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80008149