Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 50001

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

SIS-WF: ISO 50001

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO-standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Energiledningssystem - Krav med vägledning för användning (ISO 50001:2011)

Det här innebär standarden

Standarden, med beteckningen SS-EN ISO 50001:2011, fastställer krav för hur man i en organisation planerar för, inför, underhåller och förbättrar ett energiledningssystem. Ett sådant system syftar till att hjälpa organisationen att arbeta systematiskt och långsiktigt för att ständigt förbättra sin energiprestanda, dvs. sin energieffektivitet, energianvändning och energikonsumtion.

Standarden behandlar faktorer som inverkar på organisationens energiprestanda och som aktivt kan övervakas och påverkas. Exempel på sådana faktorer är:

  • konstruktion och utformning
  • mätning
  • dokumentation och rapportering
  • rutiner vid upphandling av t.ex. utrustning, system, processer och personal.

Standarden anger inte energirelaterade nyckeltal, utan organisationen väljer själv ut lämpliga sådana. Den kan tillämpas på organisationer av alla typer och storlekar, oberoende av geografiska, kulturella och sociala förhållanden.

Till skillnad från miljöledningssystemet ISO 14001, fastställs i den här standarden ett särskilt krav på att stora företag ska göra en kartläggning av sin energianvändning. Detta krav är även fastställt i Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, som bygger på EU:s direktiv om energieffektivitet (2012/27/EU).

Fördelar med att använda standarden

En certifiering mot standard SS-EN ISO 50001 är ett kvitto på att din organisation svarar upp mot både svenska, europeiska och internationella krav på området. Standarden är dessutom ett verktyg som skapar utmärkta förutsättningar för dig att

  • styra och förvalta organisationens energiledningsarbete
  • effektivisera energianvändningen
  • sänka energikostnaderna
  • minska verksamhetens klimat- och miljöpåverkan.

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80003742