Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 45001

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

SIS-WF: ISO 45001

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO-standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Ledningssystem för arbetsmiljö - Krav och vägledning (ISO 45001, IDT)

Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö

En organisation ansvarar för sina arbetstagares hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, liksom för andra personer som kan påverkas av organisationens verksamhet. I ansvaret ingår att främja och skydda såväl fysisk som mental hälsa, dvs. bedriva arbetsmiljöarbete.

Efter flera års arbete har 86 av ISO:s 162 medlemsländer lyckats ta fram en första internationell standard för systematiskt arbetsmiljöarbete. Standarden syftar till att förbättra arbetsmiljön för arbetstagare över hela världen och innehåller krav på hur ett gott och systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Sverige, som ligger i framkant i arbetsmiljöfrågor, har varit drivande i arbetet med att utarbeta standarden. Bl.a. har man från svensk sida lyckats få gehör för krav som rör social och organisatorisk arbetsmiljö, något som ännu inte är en självklarhet i många länder.

Standarden utgör inte minst ett verkningsfullt redskap för att stävja sexuella trakasserier, kränkningar och mobbning på arbetsplatsen, problem som förekommer inom alla sektorer och som uppmärksammats genom #metoo-rörelsen.

Ledningssystem – ett verktyg för bättre arbetsmiljö

Med hjälp av ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö kan organisationer skapa ett ramverk för arbetsmiljöarbetet, och därigenom

  • bidra till säkra och hälsosamma arbetsplatser
  • förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa
  • stärka sitt arbetsgivarvarumärke och sina affärsrelationer
  • ständigt förbättra organisationens arbetsmiljöprestanda.

I förlängningen bidrar ett gott och systematiskt arbetsmiljöarbete även till minskade samhällskostnader.

Standarden är tillämplig på alla organisationer, oavsett storlek, typ och verksamhet. Dess ledningssystem baseras på den s.k. PDCA-cykeln, som på svenska motsvaras av stegen Planera-Genomföra-Följa upp-Förbättra. Det är en iterativ process som är särskilt användbar för organisationer i deras arbete mot ständig förbättring.

ISO 45001 är en certifieringsstandard som även kan integreras med ISO:s övriga ledningssystem inom t.ex. kvalitet, socialt ansvarstagande, miljö och informationssäkerhet.

Du som redan idag har kunskaper om arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kommer finna att ISO 45001 är ett kraftfullt verktyg i organisationens fortsatta arbete med en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80003741