Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 39001

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

SIS-WF: USI 39001

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO-standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet - Krav med vägledning (ISO 39001:2012, IDT)

Standarden anger krav på ett ledningssystem för vägtrafiksäkerhet som gör det möjligt för en organisation som samverkar med vägtransportsystemet att minska antalet dödsfall och allvarliga personskador kopplat till de trafikolyckor som den kan påverka. Kraven i denna standard innefattar att en lämplig trafiksäkerhetspolicy ska utvecklas och införas samt att mål och åtgärdsplaner för trafiksäkerhet ska upprättas med hänsyn tagen till legala och andra krav som organisationen är bunden av. Detta gäller också för information om de mått och de kriterier för trafiksäkerhet som organisationen kan styra eller påverka.

Denna standard är tillämpbar på varje organisation, oavsett typ, storlek och den produkt eller tjänst som den tillhandahåller, som önskar:

  • Förbättra trafiksäkerhetsprestanda.
  • Upprätta, införa, underhålla och förbättra ett ledningssystem för trafiksäkerhet.
  • Säkerställa att organisationen följer sin egen trafiksäkerhetspolicy.
  • Visa att organisationen uppfyller kraven i denna standard.


Avsikten med denna standard är att behandla ledning av trafiksäkerhet, inte att specificera krav på teknik eller kvalitet hos produkter eller tjänster inom transportsektorn (t.ex. vägar, trafiksignaler/ljus, bilar, spårvagnar, tjänster som rör gods- eller passagerartransport, bärgnings- och räddningstjänster).

Avsikten med denna standard är inte att tvinga fram en likformig uppbyggnad av ledningssystem för trafiksäkerhet eller likformighet hos dokumentation.

Trafiksäkerhet är ett delat ansvar. Denna standard avser inte att undanta trafikanter från deras skyldighet att följa lagen och uppträda ansvarsfullt. Den kan ge stöd till en organisation i dess strävan att stimulera trafikanter att följa lagen.

Alla krav i denna standard är generella.

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80003739