Böcker och verktyg Online programvaror

SIS-WF: ISO 37001

Digitalt arbetsverktyg för ISO-standarder.

Köp
Pris: 8 500 SEK
handbok ikon

SIS-WF: ISO 37001

SIS-WF oavsett vilken ISO-standarder ni arbetar efter

Det intuitiva verktyget erbjuds för samtliga ISO:s ledningssystemsstandarder. SIS-WF finns både på engelska och svenska. Som organisation väljer ni hur många ISO-standarder ni vill abonnera på. Kom igång redan nu och digitalisera ert ISO-arbete!

Systematisera och skapa spårbarhet

Få bättre koll på vem som är ansvarig för olika delar av ert ISO-arbete och en bra arbetsfördelning.

Lättare att analysera er verksamhetsinformation

SIS-WF ger både en visuell överblick och innehåller funktionalitet som underlättar analysarbete.

Kontinuitet och ständig förbättring

ISO-standardens kontinuerliga upprätthållande blir mer effektiv och nya utgåvor av standarder kommer in automatiskt.

Hittar du inte den ISO-standard som du arbetar med hör gärna av dig till vår kundservice på 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

Ledningssystem mot mutor - Krav och vägledning (ISO 37001:2016, IDT)

Mutor är ett utbrett fenomen. De ger upphov till allvarliga sociala, moraliska, ekonomiska och politiska problem, undergräver goda styrelseformer, hindrar utvecklingen och snedvrider konkurrensen. Mutor urholkar rättvisan, undergräver de mänskliga rättigheterna och hindrar fattigdomsbekämpning. Mutor ökar även kostnaderna för att bedriva affärsverksamhet, gör affärstransaktioner osäkra, ökar kostnaden för varor och tjänster och minskar kvaliteten på produkter och tjänster, vilket kan leda till förlust av människoliv och egendom, förstöra förtroendet för institutioner och störa en rättvis och väl fungerande marknad.

En välskött organisation förväntas ha en efterlevnadspolicy som stöds av lämpliga ledningssystem för att hjälpa den att uppfylla sina rättsliga skyldigheter och integritetsåtaganden. En policy mot mutor ingår i en allmän efterlevnadspolicy. Ett ledningssystem mot mutor och stödjande ledningssystem hjälper organisationen att undvika eller begränsa kostnader, risker och skador till följd av inblandning i mutor, främja tillit och förtroende i affärsrelationerna och stärka sitt anseende.

Detta dokument anger krav och ger vägledning för att införa, genomföra, underhålla, granska och förbättra ett ledningssystem mot mutor. Systemet kan vara fristående eller integreras i ett övergripande ledningssystem. Detta dokument behandlar följande när det gäller organisationens verksamheter:

  • mutor inom den offentliga, privata och ideella sektorn;
  • mutor som ges av organisationen;
  • mutor som ges av organisationens personal som agerar för organisationens räkning eller till förmån för organisationen;
  • mutor som ges av organisationens affärspartner som agerar för organisationens räkning eller till förmån för organisationen;
  • mutor som tas emot av organisationen;
  • mutor som tas emot av organisationens personal i samband med organisationens verksamheter;
  • mutor som tas emot av organisationens affärspartner i samband med organisationens verksamheter;
  • direkta och indirekta mutor (t.ex. en muta som erbjuds eller tas emot via en tredje part).

Detta dokument är endast tillämpligt på mutor. Det anger krav och ger vägledning för ett ledningssystem som är utformat för att hjälpa organisationen att förebygga, upptäcka och hantera mutor samt uppfylla lagar mot mutor samt frivilliga åtaganden som är tillämpliga på organisationens verksamheter.

Detta dokument behandlar inte uttryckligen bedrägeri, karteller och andra brott mot konkurrenslagstiftning, penningtvätt eller andra verksamheter som är relaterade till korrupt beteende (även om en organisation kan välja att utvidga ledningssystemets omfattning till att inbegripa sådana verksamheter).

Kraven i detta dokument är allmänna och är avsedda att vara tillämpliga på alla organisationer (eller delar av en organisation) oavsett typ, storlek och verksamhetsinriktning, och oavsett om organisationen är verksam inom den offentliga, privata eller ideella sektorn.

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Produktinformation

Artikelnummer: ONL-80003738