Logga in

Påverka standardisering

SIS erbjuder i Sverige verksamma företag, myndigheter och organisationer att påverka innehållet i svenska och internationella standarder. Standarder tas fram och finns inom alla samhällets områden, till exempel bygg och energi, hälso- och sjukvård, industri och material, informationshantering, miljö, kvalitet och hållbarhet.

SIS driver standardiseringsarbete för Sveriges räkning på uppdrag av regeringen. Arbetet sker i kommittéer hos SIS. För närvarande finns cirka 330 aktiva kommittéer. Det är öppet för alla juridiska personer i Sverige att delta i SIS verksamhet och vi uppmuntrar ett så brett deltagande som möjligt. En kommitté leds av en ordförande som nomineras av ledamöterna och SIS sköter projektledning och administration.

De flesta standarder som tas fram är internationella. Ett förslag till standard kommer ofta från europeiska organisationen CEN eller från globala ISO. SIS är medlem i båda dessa organisationer och deltar mycket aktivt i deras kommittéer där SIS representerar Sveriges och kundernas intressen. SIS leder även internationella kommittéer på uppdrag av CEN och ISO. Många av SIS kunder deltar aktivt i internationellt standardiseringsarbete via SIS.

Varför du ska engagera dig

När du deltar i en standardiseringskommitté hos SIS är du med och påverkar riktlinjer som har stor betydelse för din bransch. Gemensamma riktlinjer och krav gör att transparensen ökar, kvaliteten höjs och det blir enklare för leverantörer och beställare att komma överens. Du får även tidig information om vad som är på gång inom branschen, något som är mycket värdefullt för din organisation. Utöver det kommer du också knyta värdefulla kontakter, både i Sverige och internationellt. Som deltagare i en SIS-kommitté är du därmed en av dem som sätter standarden för din bransch.

Som deltagare i en SIS-kommitté kan du:

• påverka svenska och internationella standarder och överenskommelser  
• bygga nätverk nationellt och internationellt inom din bransch
• få förhandsinformation om nyheter inom ditt område
• engagera dig i internationellt standardiseringsarbete

Så här går standardiseringsarbete till

En standardiseringskommitté kan starta på initiativ av en eller flera organisationer. Vem som helst kan kontakta SIS med förslag på standardiseringsarbete. Anledningen är ofta ett behov av tydliga riktlinjer och enhetliga krav och rutiner inom ett visst område. SIS tar beslutet om att starta kommittén efter en bedömning av det nationella intresset för frågan, finansiering och resursbehov. Ofta bildas en kommitté i samband med att ett internationellt standardiseringsarbete startar där Sverige vill vara med och påverka.

Det är öppet för alla juridiska personer i Sverige att delta i SIS verksamhet och vi uppmuntrar ett så brett deltagande som möjligt. Representanter från företag, organisationer, myndigheter, kommuner, ideella föreningar och enmansföretag är exempel på deltagare i SIS kommittéer.  Ett antal inbjudna experter deltar också. SIS uppmuntrar speciellt små- och medelstora företag, SME, att delta i arbetet, liksom organisationer som representerar konsumentintressen samt miljö- och samhällsfrågor.

En kommitté på SIS organiseras utifrån mål och syfte med standarden. Kommittédeltagarna bestämmer tillsammans innehåll och omfattning av arbetet. Många kommittéer organiseras för att effektivt kunna påverka europeiskt och globalt standardiseringsarbete. Andra kommittéer arbetar uteslutande nationellt. Allt standardiseringsarbete präglas av konsensus, öppenhet, frivillighet och är intressentstyrt. 

En typisk kommitté har 2–4 nationella möten under året, antingen på plats hos SIS, som webb-/telefonmöten eller hos någon av de deltagande organisationerna. För att underlätta för mindre starka ekonomiska grupper erbjuds alltid möjligheten att delta via webbmöten. Utöver det kan internationella möten förekomma.

Mål och syfte med kommitténs arbete:

• ta fram nationella eller internationella standarder, vägledningar eller tekniska specifikationer
• skapa förankring och acceptans genom breda överenskommelser 
• skapa möjlighet för informationsutbyte och tillgång till nätverk

Den färdiga produkten – paketerad kunskap

Resultatet av arbetet inom en kommitté är i de flesta fall standarder, som fastställs av SIS. Många kommittéer tar också fram andra typer av dokument som gör det lättare att arbeta effektivt, säkert och miljövänligt. Det kan till exempel vara tekniska specifikationer, rapporter, checklistor eller handböcker. Produkterna publiceras och säljs via SIS Förlag. SIS har förvaltningsansvar och upphovsrätt till svensk standard och förslag till standard i enlighet med gällande internationella och europeiska regelverk. För kunder till SIS Förlag som representerar mindre starka ekonomiska grupper kan dialog alltid föras med SIS Förlag om eventuellt reducerade priser för standarder, paket av standarder och e-navsabonnemang.

Finansiering

Deltagaravgiften fastställs av SIS och baseras på de arbetsuppgifter som deltagarna kommer överens om att gruppen ska genomföra under året. Avgiften ska täcka de kostnader som SIS har för att driva arbetet. Deltagarnas kostnader för att närvara vid möten både i Sverige och utomlands ligger normalt utanför kommitténs budget. Grundprincipen enligt reglerna för arbete i teknisk kommitté är att dela lika på kostnaderna. För deltagare som representerar mindre starka ekonomiska grupper kan dialog alltid föras med SIS om faktisk kostnad för deltagande i aktuell grupp.

Speciella insatser för SME och mindre starka ekonomiska organisationer

För att underlätta deltagande i standardiseringsarbetet och tillgång till standarder för små- och medelstora företag, SME, liksom för organisationer som representerar konsumenter, miljö- och samhällsfrågor, erbjuder SIS regelbundet kostnadsfria utbildningar typ ”Standardisering för deltagare”, demofilmer för användning av e-nav, regelbundna medlems- och deltagarträffar samt ordförandeträffar. Samtliga medlemmar i SIS är också inbjudna till det årliga fullmäktigemötet och det kostnadsfria seminariet som tar upp standardiseringsfrågor av intresse för just SME och organisationer som representerar konsumentintressen samt miljö- och samhällsfrågor.

Föreslå ny standard

Ser du ett behov av att ta fram en standard eller riktlinjer på din marknad? Vill du vara med och påverka internationellt standardiseringsarbete för att ta fram europeiska eller globala standarder? Tveka inte att kontakta oss på SIS.

SIS, Swedish Standards Institute,
Box 45443
104 31 Stockholm

Telefon: 08 - 555 520 00
E-post: info@sis.se

Standardutveckling

Vilka standarder ska vi ha i framtiden?