Sektorforum

För att skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i byggsektorn och energiområdet har SIS startat två rådgivande sektorforum. Här kommer vi att erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering.

Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vilka behov som finns samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet.

Både byggsektorn och energiområdet är växande områden i förändring samtidigt som behovet av standardisering är stort. Genom sektorforum vill vi erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering och skapa en tätare strategisk dialog med aktörer inom de två sektorerna. Sektorforumen ska ge en direktkanal och vara rådgivande till SIS arbete med standardisering. Dessa två forum är piloter och kommer att utvärderas under 2020 för att se om fler ska sättas igång framöver vid SIS.

Arbetsordning

Syfte

Syftet med sektorforum i SIS är att de ska ge råd till SIS och kommittéerna i strategiska frågor som berör sektorn.

Sammansättning – ordförande och ledamöter

Sektorforumet består av minst 5 och maximalt 15 ledamöter samt en ordförande. Ordförande utses med treårsmandat i maximalt tre perioder i linje med ISOs och CENs regelverk. Ledamöter i forumet utses med en mandatperiod om 1 år. Sammansättningen i forumet ska återspegla en bredd av aktörerna i sektorn.

Endast organisationer som är medlemmar i SIS kan vara representerade i sektorforum. Dock har representanter från Svensk Elstandard (SEK) och Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen (ITS) närvarorätt i relevanta sektorforum.

Medlemmar, SIS styrelse eller SIS vd kan nominera ordförande eller ledamöter till forumet.

SIS vd fattar beslut om etablering av nya, och avveckling av befintliga, sektorforum samt godkänner ledamöter i forumet. SIS Styrelse godkänner ordföranden i sektorforum.

Sekretariat

SIS tillhandahåller sekretariat för forumet.

Ledning av forumet

Forumet planeras och leds av ordföranden i samverkan med av SIS utsett sekretariat och ansvarig chef vid SIS.

Rapportering och återrapportering

Sektorforumet rapporterar till SIS ledning och till ansvarig sektionschef i SIS standardisering samt till SIS styrelse.

Forumets möten dokumenteras i mötesnotat som används som stöd i SIS arbete med frågor som rör sektorn. I samband med möten återrapporterar SIS kring hur forumets stöd har kommit till nytta.

Uppgifter

  • Identifiera specifika strategiska standardiseringsbehov inom sektorn
  • Ge strategisk vägledning om pågående standardiseringsaktiviteter som är relevanta för sektorn
  • Ge strategisk vägledning i frågor som rör sambandet mellan innovation, forskning och standardisering i sektorn
  • Rådgivning kring breddning av deltagande i SIS/TK samt ytterligare svenskt deltagande i ISO och CEN:s tekniska kommittéer
  • Föreslå åtgärder för att öka medvetenheten och betydelsen av delaktighet i standardisering
  • Utgöra referensgrupp för externa remisser från regeringen och myndigheters svar till CEN respektive ISO som rör strategiska frågor inom standardisering, lagstiftning och den inre marknaden

Arbetssätt

  • Digitalt deltagande ska erbjudas efter behov
  • Forumet ska arbeta enligt vid var tid gällande uppförandekod i SIS
  • Forumet ska sträva efter att nå konsensus och samsyn i forumets rådgivning till SIS
  • Ingen ersättning utgår för deltagande i forumet

Ändring av arbetsordning

Arbetsordningen ändras vid behov av SIS styrelse och ska revideras minst vart 5:e år.