Sektorforum

För att skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i byggsektorn och energiområdet har SIS startat två rådgivande sektorforum. Här kommer vi att erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering.

Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vilka behov som finns samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet.

Både byggsektorn och energiområdet är växande områden i förändring samtidigt som behovet av standardisering är stort. Genom sektorforum vill vi erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering och skapa en tätare strategisk dialog med aktörer inom de två sektorerna. Sektorforumen ska ge en direktkanal och vara rådgivande till SIS arbete med standardisering. Dessa två forum är piloter och kommer att utvärderas under 2020 för att se om fler ska sättas igång framöver vid SIS.

Arbetsordning

Process vid val av ordförande

Förslag om ordförande kan ske av medlemmar, deltagare i standardisering, SIS styrelse eller SIS VD. Ordförande utses med treårsmandat i maximalt tre perioder. Den organisation som ordföranden har sin hemvist ska vara medlem i SIS.

Sekretariat

SIS tillhandahåller sekretariat för forumet.

Ledning av forumet

Forumet planeras och leds av ordföranden i samverkan med av SIS utsett sekretariat och ansvarig chef i standardiseringen.

Deltagare

Sektorforumet består av minst 5 och maximalt 10 ledamöter samt en ordförande. Sammansättningen ska återspegla en bredd av intressenter i sektorn. SIS VD och standardiseringschefer vid SIS har närvarorätt. VD vid SIS godkänner deltagare i forumet. Deltagarnas organisationer ska vara medlemmar i SIS. Representanter från SEK och ITS har närvarorätt.

Rapportering och återrapportering

Sektorforumet rapporterar till ansvarig standardiseringschef samt till SIS styrelse.

Forumets möten dokumenteras i mötesnotat som används som stöd i SIS arbete med frågor som rör sektorn. I samband med möten återrapporterar SIS kring hur forumets stöd har kommit till nytta.

Uppgifter

  • Identifiera specifika standardiseringsbehov inom sektorn.
  • Ge strategisk vägledning om pågående standardiseringsaktiviteter som är relevanta för sektorn.
  • Ge strategisk vägledning i frågor som rör sambandet mellan innovation, forskning och standardisering i sektorn.
  • Rådgivning kring breddning av deltagande i SIS/TK samt ytterligare Svenskt deltagande i ISO och CEN:s tekniska kommittéer
  • Föreslå åtgärder för att öka medvetenheten och betydelsen av delaktighet i standardisering

Arbetssätt

  • Forumet träffas 1-3 gånger per år
  • Deltagande digitalt ska erbjudas efter behov
  • Forumet ska arbeta enligt gällande uppförandekod i SIS
  • Forumet ska sträva efter att nå konsensus och samsyn i forumets rådgivning till SIS
  • Ingen ersättning utgår för deltagande i forumet

Ändring av arbetsordning

Arbetsordningen ändras vid behov av SIS styrelse och ska revideras minst vart 5:e år.