Vision och kärnvärden

Vi har bestämt oss för att bli världens bästa standardiseringsorganisation. Genom att låta vår verksamhet genomsyras av kärnvärdena kundnytta, kvalitet och kompetens rör vi oss i riktning mot den visionen.

Vi arbetar i vardagen med våra kärnvärden på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Målet är att:

  • SIS uppfattas av näringslivet som en strategisk partner för ökad konkurrenskraft, innovation och expansion
  • SIS är en naturlig samarbetspartner som möjliggör för offentlig sektor att effektivare kunna utföra sina uppdrag
  • Ideella verksamheter uppfattar SIS verksamhet som möjliggörare för inflytande och påverkan
  • Genom att all verksamhet kännetecknas av kvalitet, kompetens och kundnytta i alla våra handlingar och relationer, både internt och externt, bidrar vi varje dag till att arbeta i den riktningen.