SIS Årsrapport 2020

2020 blev för SIS som för alla andra organisationer ett år präglat av pandemin. Vi ställde tidigt om till ett mer digitalt arbetssätt och övergick till hemarbete den 13 mars. Därefter arbetade vi med att utveckla och förändra vår utbildningsverksamhet och hade vid ingången till maj fem digitala utbildningar och en standardiseringsverksamhet som arbetade helt digitalt, säger SIS vd Annika Andreasen.

1580 publicerade nya och reviderade standarder under 2020

Över 4 800 svenska experter deltog under 2020 i SIS standardiseringsarbete som representanter för närmare 1 600 unika företag, myndigheter, organisationer med flera.

Här kan du ta del av SIS verksamhetsberättelse för 2020 där du får ta del av information om hur standarder bidrar till hållbar utveckling, SIS medverkan i flera internationella och nationella standardiseringsarbeten samt hur det har gått när SIS ställt om till en mer digital verksamhet under pandemiåret 2020.

 

SIS Årsrapport 2020

Ladda ner Årsrapport 2020


Två medarbetarröster

Nina Schröder, sektionschef på SIS berättar om ett händelserikt år för sektionen Samhällsbyggnad

NIna Schröder, sektionschef Samhällsbyggnad

Nina Schröder är utbildad kemiingenjör och har arbetat i skärningspunkten mellan utveckling och försäljning inom industrin i många år. Hon drivs av hållbarhetsperspektivet; att öka produktiviteten och samtidigt minska belastningen på miljön.

Mitt intresse för samhällsfrågor och teknik gör att SIS och byggsektorn känns som rätt ställe att vara på, säger Nina.

Det hände mycket i er sektion, kan du berätta om avdelningens projekt under 2020?
– Vi arbetade med många projekt samtidigt, både nationellt och internationellt och alla hade som mål att ta fram standarder som är användbara och gör nytta även om många inte blir kända. En standard som används mycket och som många känner till är SS 21054:2020, Area och Volym för byggnader – Terminologi och mätning som kom ut i en ny utgåva 2020. 

Boverket har tagit fram en ny regelmodell som är ute på remiss. I den nya regelmodellen utgår allmänna råd och hänvisningarna till standarder försvinner. Hur ser du på det?
– Att använda standarder och delta i standardiseringen är frivilligt och det är bra att rollerna blir tydligare. Standarder kommer kanske att bli ännu viktigare för att uppfylla och verifiera funktionskrav på byggnader och eftersom standardiseringen är öppen för alla kan hela byggsektorn vara med och påverka Boverkets byggregler (BBR)– föreskrifter och allmänna råd.

Vilka utmaningar finns?
– Det är en stor förändring för sektorn och standarder är en del av lösningen. Utmaningen är att hinna identifiera behov och hinna anpassa befintliga standarder och ta fram nya i takt med att regelverket förändras. Det är viktigt att byggsektorn och SIS gör detta tillsammans i våra tekniska kommittéer. Möjligheten att släppa loss kreativitet och innovation när regelverket ändras kommer att resultera i nya lösningar som kan bli standard så småningom. Vi har redan börjat arbeta mer tvärtekniskt inom standardiseringen för att ta fram helhetslösningar för att uppfylla funktionskrav.


 

Daniel Hedlund, projektledare på SIS berättar om Volvo Penta

Daniel Hedlund, projektledare inom verkstadsindustri

Daniel Hedlund är projektledare på SIS och arbetar med standardiseringsarbete för verkstadsindustrin på internationell nivå. Trots coronapandemin såg inte Daniel någon minskning av intresset att delta i standardiseringsutvecklingen. Snarare tvärtom.

Volvo Penta var ett av företagen som hörde av sig. Det började med några mejl. Därefter blev det flera möten där Daniel bättre kunde förstå Volvo Pentas behov, och samtidigt kunde förklara vad SIS gör och hur vi kan hjälpa dem. Efter några månader (vilket inte är lång tid i de här sammanhangen) fanns ett avtal på plats. Det innebar bland annat att Volvo Penta valde att delta i fem tekniska kommittéer, vilket välkomnades varmt av övriga deltagare. 

Vad var det som gjorde att Volvo Penta visade intresse för att delta i standardiseringsutvecklingen?
– De höll på att uppdatera sin standardiseringsstrategi och fann att de bland annat saknade omfattande föreskrifter för funktionssäkerhet. Det här är en viktig del i deras produktutveckling av drivlinor och andra maskindelskomponenter. 

Fann de vad de sökte? 
– Ja, de valde att delta i hela fem tekniska kommittéer. Det var oerhört bra. Det är alltid värdefullt med nya perspektiv och erfarenheter för att ta fram relevanta och hållbara standarder.

Om Volvo Penta

VOLVO PENTA ÄR EN MOTORTILLVERKARE OCH SPECIALISERAR SIG PÅ MARIN- OCH INDUSTRIMOTORER. HUVUDDELEN ÄR DIESELMOTORER SOM TILLVERKAS I VARA OCH I SKÖVDE.


 


1 600 deltagande företag och organisationer.

Alla organisationer, stora som små, är välkomna att delta i standardutveckling.

Mest köpta standarder 2020

ISO 9001, ISO 14001 och SS 21054 - Årets mest köpta standarder under 2020

SS-EN ISO 9001:2015
Ledningssystem för kvalitet - Krav

SS-EN ISO 14001:2015
Miljöledningssystem- Krav och vägledning

SS 21054:2020
Area och volym för byggnader - Terminologi och mätning

Handbok för infästning av solpaneler

Handbok för infästning av solpaneler

Allt fler privatpersoner installerar solpanel på sina tak. Dåliga instruktioner ger felinstallerade solpaneler som ökar skador på tak och byggnader. SIS tekniska kommitté för takprodukter och säkerhet såg en tydlig efterfrågan av en handbok för infästning av solpaneler. Boken, som främst vänder sig till dem som projekterar och installerar, är framtagen för att ge rätt vägledning och större hållbarhet.

Ny teknisk kommitté

En växande efterfrågan på batterier till applikationer som mobiltelefoner, elektriskt drivna bilar, lastbilar, flygplan och rymdfarkoster har lett till ökat behov av metallen Litium. Metallen utvinns från olika fyndigheter och med varierande metoder. När så Kina initierade ett förslag till ny ISO-kommitté benämnd Lithium ISO/TC 333, var intresse stort från svenska aktörer. SIS startade därefter en
svensk spegelkommitté, Litium SIS/TK 622, för att delta i det internationella arbetet.

Belägenhetsadresser

Kommitté för Belägenhetsadresser hade fyra webbinarium med över 1000 deltagare.

Tillgängligheten till adresser med god kvalitet och utbytet av adressinformation över gränserna blir allt viktigare. Det fick tekniska kommittén
Belägenhetsadresser erfara när de anordnade fyra webbinarium för över 1 000 deltagare som alla har en utmaning med att kunna utbyta och använda adressdata på ett säkert, entydigt och rationellt sätt.

Hållbar handbok för ökat användande

Under 2020 publicerades SIS-TR 57 Handbok för grundläggande rekommendationer för lagerhållning, hantering och transport av sterila medicintekniska produkter

I mars 2020 publicerades SIS-TR 57 Handbok för grundläggande rekommendationer för lagerhållning, hantering och transport av sterila medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård, tandvård och djursjukvård. Handboken har redan visat sig vara värdefull för verksamheter i Sverige. Bland annat har rekommendationerna använts då ett nytt sjukhus byggdes i Malmö. Handboken bidrar till att fler gör på samma sätt och att produkterna som används blir mer hållbara.